Історія технікуму

Петрівський державний аграрний технікум
— один з найстарі­ших сільськогосподар­ських навчальних закладів УкраїниВосени 1920 року, коли ще не стихли шалені битви громадянсь­кої війни в Україні, як пишуть історики, "в порохо­вому диму", наро­дилася в Ку­рисовському замку сільського­сподарська школа, яка готу­вала рільників. Вона називалася Ку­рисово-Покровською. Короткі іс­торичні доку­менти, зібрані дбайливими руками, душею і сер­цем істо­рика, вчителя, ди­ректора Петрівської середньої школи, викладача Пе­трівського радгоспу-технікуму Пилипа Сергійо­вича Суботінова, свід­чать: "При використанні приміщення під школу воно виявилось зруйнованим всередині і зовні, вікна вибиті, двері розламані, навколо за­непад та руїна... Залікувавши болючі виразки колись розкіш­ного маєтку, школа почала свою роботу... Нужда, неприкриті злидні дивляться з усіх куточків, і при всьому цьому все говорить за те, що у школи великі можливості, що вона має щось таке, що дає шанс розвинутися й роз- цвісти... Перший випуск у 1922 році склав 14 чоловік. У 1929 році школу реорганізували в тех­нікум, який до початку війни готував агро­номів і зоотехніків. З 1945 року технікум готує зоотехніків та ветеринарів, а в 1949 році тут відкрили гідро­технічне відділення (4 групи). У 1953 році з'явилося відділення механізації сільського госпо­дарства (2 групи), на той час у технікумі працювали вже 21 викладач і 19 чо­ловік обслуговуючого персоналу". І справді, вже не школа, а технікум продов­жував розвиватися і розцвітати. Вже в 1958 році з Ананьївського сільгосп-технікуму переведено в Пе­трівський дві групи техніків-механіків денного і заочного на­вчання, число викладачів збільшилося до 40, а студентів — до 250. З 1972 року, за рішенням Міністерства сільського господарства УРСР, цей навчальний заклад став іменуватися "Петрівський радгосп-технікум" за рахунок об'єднання Петрівського сільськогосподарсь­кого технікуму і місцевого колгоспу "Україна". У 1981 році до Петрівського радгоспу-технікуму приєднано За­водівський зоотехнічний тех­нікум із сусіднього Березівського ра­йону, колек­тив знову зріс на 16 викладачів, 280 студентів денного та 200 — заочного навчання. У 1985 році прибули ще 17 викладачів та 330 студентів з Ісаїв­ського ветеринарного технікуму Миколаївського району Одеської об­ласті. Ста­ном на 5 жовтня 1985 року в Петрівському радгоспі-техні­кумі навчалося вже 1996 студентів стаціонарного і заочного на­вчання. З ними пра­цювали 104 викладачі. Спеціальність "Організація і технологія ви­робництва сільськогоспо­дарської продукції" створена в 1989 році на базі агрономічного відді­лення. За час її існування підготовлено 100 майстрів сільського гос­подарства виробництва. З 1995 року ця спеціальність реорганізована в спеціальність "Організація і технологія ведення фермерського гос­подарства" і існує понині. Відділення "Землевпорядкування" створене в 1993 році на базі агрономічного. З 1998 року воно функціонує самостійно. У 1998 році рішенням загальних зборів ко­лективу Петрівський радгосп-технікум перейме­новано в Петрівський державний аграрний тех­нікум. А з грудня 2002 року його виробнича частина відділилася від технікуму як самостійне господарство. Петрівський державний аграрний технікум є вищим закладом освіти І рівня акредитації, який здійснює освітню кваліфікаційну дія­льність з метою задоволення освітніх потреб суспільства. Основним завданням Петрівського державного аграрного техні­куму є підготовка висококва­ліфікованих спеціалістів сільського гос­подарства. У технікумі існує шість спеціальностей на чо­тирьох відділеннях денної форми навчання:
1. "Агрономія".
2. "Зооветеринарія".
3. "Ветеринарна медицина".
4. "Механізація сільського господарства".
5. "Організація і технологія ведення фер­мерського господарс­тва".
6. "Землевпорядкування".
 
Заочна форма навчання в технікумі дає мож­ливість здобути спе­ціальності:
1. Технік-механік сільського господарства.
2. Фермер.
3. Землевпорядник.
 
    Контингент студентів становить 1199 чоловік, у тому числі на стаціонарному навчанні — 987, на заочному навчанні — 212. Навчальний процес здійснюється з урахуван­ням інноваційних технологій навчання та орієн­тується на формування гармонійно роз­виненої особистості. Підготовку фахівців здійснюють висококвалі­фіковані викладачі, які мають тісний зв'язок з виробництвом. Серед них викладачів вищої ка­тегорії 30 відсотків, спеціалістів І категорії -42 відсотки. Підготовка майбутніх спеціалістів здійснюється в чотирьох кор­пусах, де розміщені кабінети і лабораторії циклів дисциплін з про­фе­сійної підготовки. Технікум поєднує в собі навчальну частину та дослідницьке го­сподарство, де студенти мають можливість закріпити свої теоретичні знання на практиці. Тож і результати навчання високі: 62 випуск­ники в минулому році отримали дипломи з відзнакою. Петрівський державний аграр­ний технікум створює умови для високопродуктив­ної праці, повного роз­криття творчих можливос­тей і здібностей всіх членів колективу, їх про­фесійного росту. Студенти нашого технікуму мають все необхід­не не тільки для навчання та виховання, а й для реалізації своїх творчих потенціалів. Завідувачі відділень, класні керівники, викладачі, вихова­телі систе­матично ведуть цілеспрямовану роботу з патріотичного виховання молоді. Працюють студклуб, бібліотека, спортивні секції. При кабінетах і лабораторіях функціонують гуртки технічної творчо­сті, а в гуртожитках клуби за інтересами: "Молоді господині", "Гос­подар", "В'язання" тощо. Роботи їх учасників щорічно демонстру­ються на виставках технічної творчості. При студентському клубі діють гуртки ху­дожньої самодіяльно­сті: вокальний, художнього читання, клуб КВК, шейпінгу, фольклор­ний ко­лектив пісні та танцю, духовий оркестр, хоровий колектив ви­кладачів та працівників технікуму, СТЕМ (студентський театр естра­дних мініатюр). Художні колективи Петрівського державного технікуму — не­одноразові учасники та лауреати районних, обласних фестивалів ху­дожньої само­діяльності та Всеукраїнського фестивалю ху­дожньої творчості серед колективів аграрних ви­щих навчальних закладів "Со­фіївські зорі". Відділення "Механізація сільського господар­ства" ство­рене в 1957 році, і ось уже 48 ро­ків готує техніків-механіків для сіль­ського госпо­дарства. Контин­гент студентів налічує 300 чо­ло­вік стаці­онар­ного і 154 — заоч­ного навчання. На відділенні пра­цюють 50 до­свід­чених викла­да­чів, у тому числі 16 інженерів-механіків, які мають ве­ликий практич­ний досвід роботи. Для забезпечення якісного навчального про­цесу на відділенні обладнано 20 лабораторій та кабінетів, майстерню, автодром. Є авто­парк з навчальними автомобілями, тракторами і ком­байнами. Основні лабораторії та кабінети осна­щені телевізорами, відеомагнітофонами та комп'ютерами. Практичні заняття проходять на полях нав­чального господарс­тва: студенти берут участь у сівбі, догляді за посівами та збиранні врожаю сільськогосподарських культур. За період навчання в технікумі студенти одер­жують професії слюсаря, токаря, зварника, тракториста, комбайнера, водія транспор­тних засобів категорій В і С. Для них щорічно прово­дяться конкурси "Кращий за професією". Кращі студенти III курсу проходять тижневу практику з дисцип­ліни "Сільськогосподарські машини" в Хорольському аграрному ко­леджі, де отримують посвідчення на право управління тракторами і комбайнами виробництва інозем­них фірм. Планується проходження практики кращими студентами в Англії. Опанувавши зага­льно-технічні і спеціальні дисципліни, студе­нти вмітимуть аналізу­вати тенденції розвитку сільськогосподарської техні­ки, визначати по­требу господарств у технічних засобах і ресур­сах виробництва. По закінченні техні­куму кращі випускники за їх бажанням і за ре­зульта­тами співбесіди за­рахову­ються на III курс Одеського держав­ного аг­рарного університету на відділення "Механіза­ція сільського господарства". При технікумі відкрито фі­лію факультету механізації сільсько­го господарства Одеського аграрного державного універси­тету, де мають змогу заочно навчатись випускники відділення. Професія техніка-землевпорядника передба­чає застосування його професійних знань та на­вичок у сфері землевпорядкування, при прове­денні кадастрової оцінки землі, проектно-пошу­кових робіт на об'єктах державної, приватної і колективної форми власності. Основним завданням землевпорядника у пер­шу чергу є органі­зація належного контролю за дотриманням законодавства України з питань землекористування, землеволодіння, землеустрою і охорони земель, відведення їх для внутрішньогос­по­дарського та індивідуального будівництва, обмір земельних ді­лянок, ведення земельно-кадаст­рової документації та статистич­ної звітності. У нашій країні триває рефо­рмування еконо­мічних відносин на селі, земельна реформа, тож потреба в таких спеціалістах з кожним роком зростає. У Петрівському державному аграрному техні­кумі відділення "Земле­впорядкування" діє з 1993 року. За цей час підготовлено сім випусків. 243 молоді спеціалісти отримали дипломи і знайшли своє місце на виробництві та у вищих навчальних закладах. Теоретичні знання студенти здобувають у доб­ре обладнаних ка­бінетах і лабораторіях у відпо­відності з вимогами щодо підготовки висококва­ліфікованих фахівців землевпорядкування. На­буті теорети­чні знання вони закріплюють в ході практичних занять на геодезич­ному полігоні, а виробничу практику проходять в управліннях та від­ділах земельних ресурсів районних і облас­них адміністрацій, у філіях інституту землеуст­рою і міських кадастрових бюро. Стажування з електронної тахеометрії студенти проходять у навчально-практич­ному центрі з землевпорядку­вання Аграрного технікуму Полтавської держав­ної аграрної академії, де знайомляться з елект­ронними геоде­зичними приладами, виконують польові геодезичні вимірювання та камеральні роботи з обробки результатів, застосовуючи ком­п'ютерну техніку. А у вільний від навчання час для наших сту­дентів — бібліотека, дис­котека, спортивний зал. Сьогодні викладачі відділення мають усі мож­ливості для ефективної організації навчання, проходження практик, працюють у напрямку вдосконалення навчально-виробничого процесу для підготовки висо­кокваліфікованих молод­ших спеціалістів-землевпорядників. Відділення вете­ри­нар­ної меди­цини — одне з найстаріших у тех­ні­кумі. Ство­рене воно ще в 1920 році і вже підго­ту­вало 5000 фельд­ше­рів, по­кликання яких — лікування, діаг­носту­вання, профілактика хво­роб сільсько­госпо­дарських тварин, а та­кож вони можуть бути ап­текарями, лабо­рантами, операторами шту­чного запліднен­ня сільсь­ко­господарських тварин. Під керівництвом досвідчених викладачів студенти вивчають анатомію, патологічну анато­мію, фармакологію, годівлю, тваринниц­тво, хірургію, акушерство, внутрішні незаразні, інфекційні, інвазійні хвороби, ветеринарну справу та ветеринарно-санітарну експертизу продуктів тваринництва, а також інші профілю­ючі дисципліни. Набуті на лекціях і лабораторно-практичних заняттях знання студенти закріплюють під час навчальних і виробничих практик у на­вчально-виробничому господарстві технікуму, в госпо­дарствах Оде­ської та інших областей України. Студенти беруть участь в гуртковій роботі, конкурсах "Кращий за професією", наукових конференціях. Зараз на відділенні навчаються 280 студентів, підготовку яких здійс­нюють 14 висококваліфі­кованих викладачів. Серед випускників відділення ветеринарної медицини є багато керівників сільгосппід­приємств, наукових працівників. Відділення ветеринарної медицини має всі можливості для подальшої підготовки високо­кваліфікованих спеціалістів сільського госпо­дарс­тва. Воно також відчиняє двері перед тими, хто мріє про вищу освіту. Восени 1920 року почала працювати Курисово-Покровська сіль­ськогосподарська школа, яка готувала рільників. 1922 року школа ви­пустила перших 14 спе­ціалістів. З 1929 року школу реорганізу­вали в сільсь­ко­гос­подарський техні­кум, який готував, зок­рема, й агроно­мів. Про­тягом свого існування агроно­мі­чне відділення випу­стило більше 3,5 тис. спе­ціалістів. У 1989 році на від­діленні вве­дено нову спе­ціальність — "Організація і технологія ви­роб­ництва сільськогосподар­ської продукції", яку опану­вали вже більше ста випускни­ків. У 1995 році цю спеціаль­ність реорганізо­вано в іншу — "Організація і технологія ве­дення фермерського господар­ства", яка існує і нині. Зараз на відділенні навчається близько 170 чоловік. Важко назвати господарство в Одесь­кій області, де б не працювали на ланах агрономами випуск­ники Петрівсь­кого державного аграрного технікуму. Серед випускників відділення є керівники та спеціалісти сільськогосподарських підпри­ємств, вчені, політичні діячі. Заочне відділення Петрівського державного аграрного техні­куму органі­зовано в 1958 році. За 46 років тут підготов­лено бли­зько 5000 спе­ціалі­стів сільського госпо­дарства, в тому числі: 12 молодших агроно­мів, 3862 техніки-ме­ханіки сільсь­кого гос­подарства, 730 зоотех­ніків, 148 фермерів - майстрів сільськогосподарсько­го виробництва, 31 технік-землевпоря­дник. Сьогодні заочне відділення готує техніків-механіків сільського гос­подарства, фермерів та техніків-землевпорядників. Тут навчається 280 студентів-заочників. У навчально-виховному процесі використо­вується матеріально-технічна база стаціонарного відділення. Навчальні кабінети та лабо­раторії обладнані у відповідності до вимог навчальних планів і про­грам. Студентів-заочників викликають до техніку­му протягом року тричі: два рази терміном по тижню на очно-групові консультації, під час яких студенти виконують контрольні роботи, і третій раз — на лабораторно-екзаменаційну се­сію терміном 40 днів. Термін навчання студентів-заочників три роки — 3 курси. Сту­денти-заочники спеціаль­ності "Механізація сільського господарства" та "Землевпорядкування" виконують дипломні проекти, а студенти-заочники зі спеціальності "Організація та технологія ведення фермер­сько­го господарства" здають державні іспити. Щорічно на заочне відділення приймають 60 студентів — по 20 на кожну спеціальність. На заочному відділенні працюють викладачі, які мають трива­лий педагогічний стаж і вели­кий досвід роботи. Молодь, яка вступає в самостійне життя, прагне пізнати суть людини і суспільства, навчитись трудитися, розвивати свої здібності, оволодівати культурою, здобути улюблену професію. Випускники шкіл! Запрошуємо вас на на­вчання до Петрівського державного аграр­ного технікуму. У нас ви зможете отримати атестати про сере­дню освіту та диплом спеціаліста. З першокурсниками пра­цюють викладачі, які мають глибокі знання, високу педаго­гічну май­стерність і завжди го­тові прийти на допомогу. На вас чекають добре облад­нані кабінети, в які вкладено багато нашої любові і творчо­сті. Добре організована позакласна робота — це конкурси з пред­метів, гуртки. Ви станете учас­никами предметних олімпіад, виховних заходів: "Золота осінь", "Ерудит", КВК, вікто­рин, брати­мете участь у зма­ганнях, диспутах.
 
Petrovsky State Agricultural College 
- One of the oldest agricultural education in Ukraine 
 
 
In the autumn of 1920, when not yet subsided furious battles of the civil war in Ukraine, as historians write, "the gunpowder smoke," was born in the castle Kurysovskomu agricultural school, which prepared husbandmen. It was called Kurysovo Protection. Brief historical documents collected by careful hands, heart and soul historian, teacher, director Petrove high school teacher Petrovsky State Farm-College Philip Sergeyevich Subotinova show: "If you use the room during school it appeared destroyed inside and out, windows broken, the door is broken, around the decline and ruin ... Zalikuvavshy painful sores once magnificent estate, the school began its work ... poverty, poverty look naked from all corners and all this is said, because in school great features that it has something that gives a chance to develop and blossom development ... The first release in 1922 was 14 people. in 1929 the school was reorganized in college, which before the war trained agronomists and livestock experts. Since 1945, the College prepares veterinarians and livestock experts, and in 1949 was opened here hydraulic separation (4 groups). appeared in 1953, department of Agricultural Mechanization (group 2), at that time in college working already 21 teachers and 19 service personnel. "Indeed, not school, college and continued to develop and flourish. Already in 1958 Anan'evskij agricultural-college converted into Petrovsky two groups of technicians, engineers day and distance learning, the number of teachers increased to 40, and students - to 250 since 1972, by decision of the Ministry of Agriculture of the USSR, this school was named "Petrovsky State Farm-College" by combining Petrovsky agricultural College and the local collective farm "Ukraine". In 1981, the farm-to Petrovsky College connected Zavodivskyy Zootechnical College of Berezovsky neighboring district staff increased again by 16 teachers, 280 students and 200 day - distance learning. In 1985 came another 17 teachers and 330 students from Isayivskoho veterinary college Nikolaev district of Odessa region. As of October 5, 1985 in Peter's farm-enrolled college students in 1996 are fixed and distance learning. They employed 104 teachers. Specialty "Organization and technology in agricultural production" was created in 1989 on the basis of agronomy department. During its existence trained 100 artists agricultural production. Since 1995, this specialty reorganized in specialty "Organization and technology of farming" and there is today. Department of "Land" was founded in 1993 on the basis of Agronomy. Since 1998, it operates independently. In 1998, a general meeting of collective farm-Petrovsky College renamed the Petrovsky State Agricultural College. And in December 2002, his production of separated from the college as an independent economy. Petrovsky State Agricultural College is a higher education institution and level of accreditation, which provides education qualification activities in order to meet the educational needs of society. The main objective of Petrovsky State Agricultural College is to train highly qualified specialists in agriculture. In college there are six branches in four specialties full-time education: 
1 "Agriculture". 
2 "Zooveterynariya." 
3 "Veterinary Medicine". 
4 "Mechanization of agriculture." 
5 "Organization and technology of farming." 
6 "Land". 
Part-time teaching at the college makes it possible to obtain a specialty: 
1 Technician Mechanic agriculture. 
2 Farmer. 
3 surveyors. 
     Enrollment of students is 1199 people, including full-time education - 987 on Distance Learning - 212 Study process is based on innovative learning technologies and focuses on the formation of a harmoniously developed personality. The training carried out by highly qualified teachers who have a close relationship with industry. Among them, the highest category of teachers 30 percent, experts category -42 percent. The training of future specialists is carried out in four buildings, where the classrooms and laboratories cycles disciplines of training. Professional combines the study of and research farm, where students have the opportunity to consolidate their theoretical knowledge in practice. Therefore, the results of training high: 62 graduates last year received diplomas with honors. Petrovsky State Agricultural College creates conditions for effective work, full disclosure creativity and abilities of all team members, their professional growth. The students of our college have everything you need, not only for training and education, but also to realize their creative potential. Heads of departments, teachers, professors, educators are systematically purposeful work of patriotic education of youth. Work studklub, library, sports section. With offices and laboratories operating groups of technical creativity and hostels clubs: "young lady", "owner", "Knitting" and so on. Works of participants each year are shown in exhibitions of technical creativity. When a student club are groups of amateur: vocal, recitation, club KVK, shaping, folk group song and dance, a brass band, choir teachers and staff college, STEM (student in modern theater). Ensembles Petrovsky State College - numerous participants and winners of local, regional festivals of amateur and Ukrainian festival of art collectives of agricultural universities "Sofiyivskiy dawn." Branch "Agricultural Engineering" was established in 1957 and now in '48 prepares technicians mechanics for agriculture. Contingent of students has 300 fixed and 154 - Distance Learning. At the department has 50 experienced teachers, including 16 mechanical engineers who have extensive practical experience. To ensure the quality of the educational process at the department is equipped with 20 classrooms and laboratories, workshop Circuit. Is the fleet of training vehicles, tractors and combines. The main classrooms and laboratories equipped with TVs, VCRs and computers. Practical classes are held in the fields of educational management: Students participate in sowing, planting and harvesting crops. During the period of study in college students have qualifications fitter, turner, welder, tractor, combine, drivers of vehicles of categories B and C. They are annual contests "Best in Profession". The best students of III year are weekly practice of the discipline "Farm equipment" in Khorol Agricultural College, where he received a certificate for the right to control the production of tractors and combines foreign firms. Expected to practice the best students in England. Mastered general technical and special courses, students will be capable to analyze trends of agricultural machinery, farms need to define the technical means of production and resources. After college graduates are better at their request and on the interview credited to the III year of Odessa State Agrarian University on branch "Agricultural Engineering". When the college opened a branch of the Faculty of Agricultural Mechanization Agricultural Odessa State University, where they have the opportunity to study in absentia alumni office. Job-surveyor equipment involves the use of his professional knowledge and skills in the field of land management, during the cadastral value of land, design and exploration work at the sites of public, private and collective ownership. The main task of the surveyor is primarily the organization of proper control over observance of the legislation of Ukraine on land use, land ownership, land use and protection of lands, allocating them to individual farm and construction, land measurement, keeping the land cadastre records and statistical reporting. In our country going reform of economic relations in the countryside, land reform, so the need for such specialists is growing every year. In Petrivska state agricultural college branch "Land" has since 1993. During this time produced seven issues. 243 young professionals received diplomas and found a place in manufacturing and in higher education. Theoretical knowledge students gain in well-equipped classrooms and laboratories in accordance with the requirements for training highly qualified specialists of Land Management. Acquired theoretical knowledge they fix during practical lessons on geodesic polygon and practical place in offices and departments of land resources district and regional administrations, branches Institute land management and urban cadastral office. Training on e taheometriyi students are in training and practice center of the Agricultural Land Management College of Poltava State Agrarian Academy, which introduced electronic surveying instruments, performing field geodetic measurements and desk work processing results using computers. And free time for our students - library, disco, gym. Today teachers compartment with all the possibilities for effective training, practice, working to improve educational production process for the preparation of highly qualified specialists junior surveyors. Department of Veterinary Medicine - one of the oldest in college. The created it in 1920 and 5000 are prepared paramedics, calling them - the treatment, diagnosis, prevention diseases of farm animals, and they can be pharmacists, laboratory technicians, operators artificial insemination of farm animals. Under the guidance of experienced instructors, students study anatomy, pathological anatomy, pharmacology, nutrition, breeding, surgery, obstetrics, internal non-contagious, infectious, invasive disease, veterinary medicine and veterinary-sanitary inspection of animal products, and other majors. Acquired in lectures and laboratory practical classes, students reinforce knowledge during the training and professional practice in teaching and technical production sector, farms and other areas of Odessa Ukraine. Students participate in circle work of "Best in Profession" conferences. Now the department enrolled 280 students, which is carried out 14 training highly qualified teachers. Among the graduates of the department of veterinary medicine are many agricultural leaders, scientists. Department of Veterinary Medicine has all opportunities for further training of highly qualified specialists in agriculture. It also opens the door to those who dream of higher education. In the autumn of 1920 began working Kurysovo-Intercession agricultural school, which prepared husbandmen. 1922 School has released the first 14 specialists. Since 1929 the school was reorganized in agricultural college, who prepared, in particular, and agronomists. Throughout its existence, Agronomy department has issued more than 3.5 thousand. Specialists. In 1989 the department introduced a new specialty - "Organization and technology in agricultural production," which captured more than a hundred graduates. In 1995, this specialty reorganized into another - "Organization and technology of farming" that exists today. Now the department has about 170 people. It is hard to farm in Odessa region, which would not have worked in the fields agronomists graduates Petrovsky State Agricultural College. Among the graduates of the department are leaders and specialists of agricultural enterprises, scientists, politicians. Part compartment Petrovsky State Agricultural College was organized in 1958. 46 years it has trained about 5,000 agricultural specialists, including 12 junior agronomists, 3862 Mechanical engineering agriculture, livestock experts 730, 148 farmers - Masters of agricultural production, 31 technician planner. Today the correspondence department prepares technicians Mechanical agriculture, farmers and technicians, surveyors. This study of 280 part-time students. In the educational process used material base hospital departments. Classrooms and laboratories equipped in accordance with the curriculum. Part-time students in college cause during the year three times: twice for a period of weeks on full-time-group consultations, during which students perform tests, and the third time - at the laboratory examination session for a period of 40 days. Apprenticeship-time students for three years - 3 courses. Part-time students in "Agricultural Engineering" and "Land" performed diploma and correspondent students specialty "Organization and technology of farming" pass state exams. Each year, the correspondence department take 60 students - 20 per specialty. In the correspondence department of the teachers who have long teaching experience and a great experience. Young people who enter into independent life, seeks to know the essence of man and society, learn to work, develop their skills, acquire culture, gain popular profession. School graduates! We invite you to study at Petrovsky State Agricultural College. You can get a high school diploma and Diploma. Since freshmen are teachers who have deep knowledge, higher pedagogical skills and always willing to help. There will be well-equipped rooms, which have invested a lot of our love and creativity. Well organized class work - it contests the subjects groups. You will participate in meaningful competitions, educational activities, "Golden Autumn", "Scrabble", KVN, quizzes, participate in contests, debates.