1.     ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

1.1. Цей Статут розроблено відповідно до законодавства України і є документом, який регламентує діяльність державного вищого навчального закладу – ПЕТРІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ ТЕХНІКУМ.

ПЕТРІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ ТЕХНІКУМ – вищий навчальний заклад, який здійснює освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст” за кількома спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

ПЕТРІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ ТЕХНІКУМ (далі – Технікум) заснований на державній формі власності і відноситься до сфери управління Міністерства освіти і науки України (далі – Уповноважений  орган управління).

Організаційно-правова форма закладу: державна організація (установа, заклад).

1.2. Навчальний заклад створений у 1920 році.

У відповідності до наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 17 січня 1972 року за № 20 «Про організацію радгоспів-технікумів» на базі сільськогосподарського технікуму і колгоспу «Україна» створено Петрівський радгосп-технікум.

На підставі наказу Міністерства агропромислового комплексу України від 25.05.1998 року за № 154 «Про перейменування навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» Петрівський радгосп-технікум перейменовано у Петрівський державний аграрний технікум.

1.3. Назва Технікуму.

Повна – ПЕТРІВСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ ТЕХНІКУМ. Скорочена – ПДАТ.

1.4. Місцезнаходження Технікуму:

67512, Одеська область, Комінтернівський район, с. Петрівка,  вул. Куріса, 9, тел./факс - (04855) 9-41-38, 9-41-42.

2. Основними напрямами діяльності Технікуму є:

- підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” для потреб аграрного сектору економіки України;

- перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців;

- освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська, виробничо-комерційна робота;

- організація і проведення  раціоналізаторської та дослідницької роботи;

- надання освітніх та інших послуг, не заборонених законодавством України;

- здійснення зовнішніх зв’язків.

3. Головними завданнями Технікуму є:

- здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, яка забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший
спеціаліст” і відповідає стандартам вищої освіти;

 

 

- здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;

- забезпечення виконання державного замовлення та  угод для підготовки фахівців з вищою освітою;

- вивчення попиту окремих спеціальностей на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;

- забезпечення набуття студентами професійних знань відповідно до
освітніх стандартів професійно-технічної та вищої освіти, підготовки їх до
професійної діяльності;

- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Технікумі, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

- забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між педагогічними працівниками, студентами;

- перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців, просвітницька діяльність;

- підвищення освітньо-культурного рівня громадян.

4. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії, Технікум здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальностями:

5.09010201 „Виробництво та переробка продукції тваринництва”;

5.09010103 „ Виробництво і переробка продукції рослинництва ”;

5.11010101 „Ветеринарна медицина”;

5.08010102 „Землевпорядкування”;

5.10010201 „Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового  виробництва”.

Технікум  має право видавати студентам-випускникам диплом про вищу освіту державного зразка.

4.1. Технікум здійснює підготовку фахівців за державним замовленням та угодами, як основною формою регулювання відносин між Технікумом та підприємствами, організаціями, фізичними особами.

4.2. Технікум здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем і видає свідоцтва: „Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці”, „Кресляр-оформлювач”,  „Лаборант-агрохімік”,  "Водій автотранспортних засобів”, „Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва”. 

Інші спеціальності та професії відкриваються згідно зі встановленим законодавством порядком.

4.3. Технікум здійснює навчання студентів, які зараховані на основі базової загальної середньої освіти для одержання повної загальної середньої освіти з видачею атестата державного зразка (Довідка про атестацію управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації № 01-03/1541/16 від 13.10.2010 р.).

Технікум здійснює підготовку фахівців за державним замовленням та угодами, як основною формою регулювання відносин між Технікумом та підприємствами, організаціями, фізичними особами.

 

 

5. Технікум  є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банку, печатку із зображенням Державного герба України зі своїм найменуванням. Може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, мати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, запроваджувати власну символіку та атрибутику.

6. Діяльність Технікуму базується на виконанні вимог Конституції України, законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, інших нормативно-правових актів, цього Статуту.

7. Структурні  підрозділи Технікуму створюються на основі законів України і функціонують згідно з окремими положеннями, які затверджує директор Технікуму.

Структурними підрозділами Технікуму є відділення, предметні (циклові) комісії та інші підрозділи, що забезпечують навчально-виховний процес та соціально-побутові умови.

7.1. Відділення – це структурні підрозділи технікуму, що об’єднують навчальні групи з однієї або декількох спеціальностей та форм навчання. Відділення створюються  рішенням  директора  Технікуму, якщо на ньому навчається не менше, ніж 150 студентів.

У Технікумі створені:

- денне відділення зі спеціальностей і спеціалізацій:

5.09010201 „Виробництво та переробка продукції тваринництва”;

5.09010103 „ Виробництво і переробка продукції рослинництва ”;

5.11010101 „Ветеринарна медицина”;

5.08010102 „Землевпорядкування”;

5.10010201 „Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового  виробництва”.

- заочне відділення зі спеціальностей і спеціалізацій:

5.09010201 „Виробництво та переробка продукції тваринництва”;

5.08010102 „Землевпорядкування”;

5.10010201 „Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового  виробництва”.

Керівництво відділенням здійснює завідувач, який призначається на посаду директором Технікуму з складу педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту та досвід навчально-методичної роботи.

Завідувач відділення забезпечує організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних предметів, навчально-методичною діяльністю викладачів.

7.2. Предметна (циклова) комісія – структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін. Предметна (циклова) комісія створюється рішенням директора Технікуму за умови,  якщо до її складу входять не менше ніж три педагогічні працівники.

Перелік предметних (циклових) комісій, кандидатури їх голів і персональний склад затверджується наказом директора Технікуму на кожний навчальний рік.

7.3. Підрозділи для забезпечення навчально-виховного процесу:

-         лабораторії;

-         навчальні кабінети;

-         компютерний клас;

-         інтернет-клуб;

-         навчально-виробнича майстерня;

-         бібліотека з читальною залою.

7.4. Підрозділи для забезпечення соціально-побутових умов:

-         спортивно-оздоровчий комплекс;

-         три гуртожитки;

-         їдальня;

-         бухгалтерія.

7.5. Підрозділи, що здійснюють обслуговування навчально-виховного процесу підпорядковані безпосередньо директору Технікуму, який відповідно до цього Статуту призначає керівників, визначає напрями та зміст основної
діяльності підрозділів.

 

2. ПОВНОВАЖЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ

 

2.1. Повноваження Уповноваженого органу управління щодо управління Технікумом визначаються в межах законодавства і цим Статутом.

2.2.            Уповноважений орган управління:

- бере участь у здійсненні ліцензування та акредитації Технікуму;

- здійснює контроль за дотриманням Технікумом вимог щодо якості вищої освіти;

- сприяє працевлаштуванню випускників Технікуму;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Технікуму;

- здійснює управління державним майном Технікуму;

- організовує вибори, затверджує та звільняє з посади директора Технікуму відповідно до законодавства України;

- затверджує Статут Технікуму за погодженням із Міністерством освіти
і науки молоді та спорту України;

- затверджує кошторис і штатний розпис Технікуму;

- приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію Технікуму;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством;

2.3. Технікум здійснює моніторинг та узгоджує питання, пов’язані з вилучення чи добровільної відмови від користування земельною ділянкою, укладання договорів про спільну діяльність (спільний обробіток земельних ділянок) та інших видів договорів, що можуть призвести до вилучення земельних ділянок, зміни цільового призначення земельних ділянок або їх частин, які закріплені за Технікумом на право постійного користування.

 

3. ОБСЯГИ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ ТЕХНІКУМУ

 

3.1. Цивільна правоздатність Технікуму  виникає з моменту його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

3.2. Технікум має право:

-           визначати зміст освіти відповідно до державних стандартів та освітньо-професійних програм, що встановлені для вищих навчальних закладів першого рівня акредитації;

-           готувати фахівців за державним замовленням і замовленнями організацій, установ, підприємств, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з фізичними особами;

-           надавати освітні послуги, що пов’язані із здобуттям вищої освіти,
іноземним громадянам;

-           отримувати кошти й матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (у тому числі благодійних) та фізичних осіб;

-           розвивати власну соціальну базу, мережу спортивних, оздоровчих,
лікувально-профілактичних і культурних об
єктів;

-           залучати на договірній основі фахівців для виконання будівельних робіт;

-           користуватися банківськими кредитами згідно із законодавством та за погодженням з Уповноваженим органом управління;

-           користуватися пільгами, що встановлені законодавством для вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації;

-           у встановленому порядку входити до складу навчально-науково-виробничих комплексів;

-           здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;

-           у встановленому законодавством порядку укладати договори про
співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами,
науковими установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними
організаціями, фондами, фірмами та іншими організаціями, сприяти в
організації дослідницької роботи та за її результатами отримувати
документи міжнародного зразка;

-           проводити міжнародні науково-практичні семінари, конференції.

-           Технікум  також має інші права, що не заборонені законодавством України.

3.3. Технікум зобов’язаний:

-           забезпечити на належному рівні навчально-виховний процес, надання інформаційних послуг, виконання умов державного замовлення та інших угод для підготовки фахівців з вищою освітою, проведення курсової
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

-           у своїй діяльності дотримуватися вимог стандартів вищої освіти щодо підготовки та перепідготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та підвищення їх кваліфікації;

-           своєчасно сплачувати податки й інші платежі згідно із законодавством України;

-           дотримуватися договірних зобов’язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової, комерційної діяльності та фізичними особами, в тому числі за міжнародними угодами;

-           створювати належні умови для якісної організації навчально-виховного процесу студентів, слухачів та високопродуктивної праці працівників, забезпечувати дотримання законів про працю, правил та норм охорони праці, безпеки праці, соціального страхування, протипожежної безпеки;

-           організовувати та забезпечувати своєчасне підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників;

-           забезпечувати економне й раціональне використання фінансових та матеріальних ресурсів;

-           здійснювати будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів, забезпечувати якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

-           здійснювати матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу, творчої та інформаційної діяльності;

-           виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання й відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

-           звітувати перед Уповноваженим органом управління про основні напрями та результати діяльності Технікуму;

-           здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну звітність згідно із законодавством України.

3.4. Права та обов'язки Технікуму реалізуються через права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу у Технікумі, що визначені законодавством України.

Учасниками навчально-виховного процесу у Технікумі є:

-         педагогічні працівники;

-         особи, які навчаються в Технікумі;

-         працівники Технікуму.

Педагогічні працівники – особи, які за основним місцем роботи у Технікумі професійно займаються педагогічною діяльністю.

Посади педагогічних працівників можуть обіймати особи з повною вищою освітою, які пройшли спеціальну педагогічну підготовку.

Основні посади педагогічних працівників Технікуму:

-         викладач;

-         старший викладач;

-         голова предметної (циклової) комісії;

-         завідувач відділення;

-         заступник директора;

-         директор.

Педагогічні працівники призначаються на посаду директором Технікуму на умовах, передбачених законодавством України, Положенням про порядок наймання та звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній формі власності.

Педагогічні працівники Технікуму кожні п’ять років підлягають атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.

За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється категорія, педагогічне звання.

Позитивне рішення атестаційної комісії може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне – підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством України.

Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів України.

3.5. Права та обов’язки педагогічних працівників Технікуму визначаються відповідно до законів України “Про освіту” і “Про вищу освіту”.

3.5.1. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

- проведення наукової роботи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні;

- користування щорічною оплачуваною відпусткою згідно з законодавством України;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, навчальних закладів, установ і організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку.

Педагогічні працівники мають і інші права, що передбачені законодавством України та цим Статутом.

3.5.2. Педагогічні працівники зобов’язані:

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисциплін у повному обсязі навчальних програм;

- забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей студентів;

- виховувати у студентів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища;

- готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- притримуватись норм етики, моралі, поважати гідність студентів, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх в дусі патріотизму і поваги до Конституції України;

- захищати студентів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюнових виробів;

- дотримуватись законів, цього Статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку Технікуму.

3.5.3. Залучення педагогічних працівників до роботи, яка не визначена змістом трудового договору, може здійснюватись лише за їх згодою або у випадках, що передбачені законодавством України.

3.5.4. Керівництво Технікуму забезпечує педагогічним працівникам:

- належні умови праці, побуту, відпочинку;

- правовий, соціальний, професійний захист;

- встановлення посадових окладів та надбавок відповідно до вимог законодавства;

- соціальний захист учасників навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства України.

3.5.5. За досягнення високих результатів у праці педагогічні працівники та працівники Технікуму у встановленому порядку можуть бути заохочені:

- представленням до державних нагород;

- присвоєнням почесних звань;

- відзначенням  державними преміями, преміями, грамотами;

- іншими видами морального та матеріального заохочення.

3.5.6. Педагогічні працівники Технікуму підвищують кваліфікацію шляхом навчання у вищих  навчальних закладах післядипломної освіти, стажування на виробництві або на відповідних кафедрах вищих навчальних закладів як в Україні, так і за її межами.

Технікум забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників не рідше,  ніж один раз на п’ять років із збереженням середньомісячної заробітної плати.

3.5.7. Робочий час педагогічного працівника визначається Кодексом законів про працю України.

Максимальне навчальне навантаження педагогічних працівників не може перевищувати 720 годин на навчальний рік.

У разі наявності додаткових годин, навчальне навантаження педагогічним працівникам встановлюється за згодою та за погодженням із профспілковим комітетом Технікуму. Оплата додаткових годин проводиться відповідно до законодавства України.

Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом (графіком) методичних, виховних та контрольних заходів та іншими видами робіт, що передбачені індивідуальним робочим планом викладача. Викладач зобов’язаний дотримуватися встановленого йому графіка робочого часу.

3.6. Права та обов’язки заступників директора, керівників структурних підрозділів визначаються директором Технікуму відповідно до посадових інструкцій та завдань, які вони виконують.

3.7. Особами, які навчаються в Технікумі, є студенти. Права та обов’язки студентів Технікуму визначаються відповідно до законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”.

3.7.1. Прийом абітурієнтів до Технікуму здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей. Умови конкурсу мають забезпечувати дотримання прав громадян у галузі освіти.

Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями до Технікуму зараховуються особи у випадках і в порядку, які передбачені законодавчими актами.

Зарахування до Технікуму проводиться відповідно до Правил прийому, які щорічно розробляються та затверджуються директором Технікуму згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, які затверджуються Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.

3.7.2. Студенти Технікуму  мають право на:

- вибір форми навчання;

- безпечні й нешкідливі умови навчання, праці і побуту;

- додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, побутовою, спортивною базою Технікуму;

- участь у пошукових та творчих роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту та оздоровлення;

- участь у виборах до вищого колегіального органу самоврядування Технікуму;

- надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;

- у межах законодавства України брати участь в обєднаннях громадян;

- вибір навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, які передбачені державним стандартом вищої освіти та робочим навчальним планом;

- участь у формуванні індивідуального навчального плану;

- отримання матеріальної допомоги згідно із законодавством України;

- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психологічного насильства;

- безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних, медичних та інших підрозділів Технікуму;

- канікулярну відпустку, тривалість якої не менше, ніж вісім календарних тижнів;

- академічну відпустку, поновлення та переведення до іншого навчального закладу у встановленому законодавством порядку;

- отримання стипендій, що призначаються юридичними і фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства України;

- пільговий проїзд у транспорті, а також забезпечення гуртожитком у порядку, що встановлений Кабінетом Міністрів України для студентів, які навчаються за денною (очною) формою навчання;

- відстрочку від призову на дійсну строкову службу до лав Збройних Сил України до закінчення повного курсу навчання;

- отримання інших пільг, які передбачені законодавством України.

3.7.3. Студенти Технікуму зобов’язані:

- дотримуватись законодавства України, цього Статуту та Правил внутрішнього розпорядку;

- виконувати вимоги навчального плану, графіка навчального процесу;

- систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю;

- формувати загальнолюдські духовні цінності, прищеплювати любов до української мови, розширювати кругозір знаннями з історії, культури, звичаїв та традицій українського народу;

- відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом;

- вчасно інформувати керівництво Технікуму про свою відсутність на заняттях із поважної причини, а також неможливість у встановлений термін скласти заліки, екзамени, тощо.

Випускники Технікуму, які здобули освіту за кошти державного бюджету, зобов’язані відпрацювати за направленням у порядку, що визначає Кабінет Міністрів України.

Випускники Технікуму, які навчались за кошти фізичних та юридичних осіб, працевлаштовуються відповідно до укладених  угод.

3.7.4. За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку директор Технікуму може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його з навчального закладу.

Студенти можуть бути відраховані з Технікуму за:

- власним бажанням;

- у зв’язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти;

- за станом здоров’я на підставі висновку ЛКК;

- за академічну неуспішність;

- за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку Технікуму .

3.7.5. Відрахування неповнолітніх студентів здійснюється за погодженням зі службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади.

3.7.6. Студенти, які навчаються у Технікумі, можуть переривати навчання у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Студентам, які перервали навчання у Технікумі, надається академічна відпустка.

Поновлення на навчання студентів, які відраховані з Технікуму, здійснюється під час канікул.

3.7.7.Студенти, які навчаються в Технікумі, можуть бути переведені:

- до іншого вищого навчального закладу;

- з одного напряму підготовки на інший в межах однієї галузі знань;

- з однієї спеціальності на іншу в межах одного напряму підготовки;

- з однієї форми навчання на іншу.

Порядок переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, визначається Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.

 

4. УПРАВЛІННЯ ТЕХНІКУМОМ. ПОВНОВАЖЕННЯ ДИРЕКТОРА

 

4.1. Управління Технікумом здійснюється на основі принципів:

- автономії та самоврядування;

- розмежування прав, повноважень та відповідальності Уповноважених органів управління вищою освітою (власника), керівництва Технікуму та його структурних підрозділів;

- поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

- незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

Автономія та самоврядування Технікуму реалізується відповідно до законодавства України і передбачає права:

- самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу;

- приймати на роботу педагогічних та інших працівників на умовах, що визначаються законодавством України;

- надавати додаткові освітні послуги;

- самостійно розробляти та запроваджувати власні програми навчальної, творчої і виробничої діяльності;

- створювати структурні підрозділи у порядку, не забороненому законодавством України;

- здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу;

- на підставі  відповідних угод проводити спільну діяльність з іншими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;

- брати участь у роботі міжнародних організацій;

- звертатись з ініціативою до Уповноважених органів управління вищої освіти про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;

- користуватися земельними ділянками в порядку, який встановлений Земельним кодексом України.

4.2. Безпосереднє управління діяльністю Технікуму здійснює директор, який обирається, затверджується та звільняється з посади відповідно до Закону України “Про вищу освіту”.

4.2.1. Кандидат на посаду директора Технікуму повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вищу освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах відповідного профілю не менше, ніж п’ять років.

4.2.2. Конкурс на заміщення посади директора оголошується Уповноваженим органом управління кожні пять років. Уповноважений орган управління приймає пропозиції щодо претендентів на посаду директора, які відповідають вимогам Закону України “Про вищу освіту”, і вносить кандидатури претендентів на загальні збори трудового колективу Технікуму для голосування.

Загальні збори трудового колективу Технікуму за результатами голосування можуть рекомендувати Уповноваженому органу управління на посаду директора Технікуму кандидатури претендентів, які набрали більше однієї третини голосів, або двох претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів під час голосування. Кожен член виборчого органу може голосувати лише за одну кандидатуру.

Уповноважений орган управління призначає на посаду директора Технікуму одну з рекомендованих кандидатур на умовах контракту за погодженням із Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.

4.3. Директор Технікуму в межах наданих йому повноважень:

-   вирішує питання діяльності Технікуму, затверджує його структуру;

- видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками і структурними підрозділами Технікуму;

- представляє Технікум у державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед Уповноваженим органом управління;

- подає на затвердження Уповноваженому органу управління кошторис та штатний розпис;

- є розпорядником майна і коштів;

- зобов’язаний попередньо погоджувати з Уповноваженим органом управління питання щодо вилучення чи добровільної відмови від користування земельною ділянкою, укладання договорів про спільну діяльність (спільний обробіток земельних ділянок) та інших видів договорів, що можуть призвести до вилучення земельних ділянок, зміни цільового призначення земельних ділянок або їх частин, які закріплені за Технікумом на праві постійного користування;

- забезпечує виконання кошторису, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки;

- приймає на роботу за контрактом та звільняє з роботи працівників разом з профспілковим комітетом;

- забезпечує охорону праці, дотримання законності та правопорядку;

- визначає функціональні обов’язки працівників Технікуму;

- формує контингент студентів, які навчаються у Технікумі;

- відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються у вищому  навчальному закладі,  за погодженням з органами студентського самоврядування;

- контролює виконання навчальних планів і програм;

- контролює дотримання усіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

- забезпечує дотримання службової та державної таємниці;

- здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я;

- організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників Технікуму;

- разом із профспілковою організацією подає на затвердження загальним зборам трудового колективу Технікуму Правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує його;

- відповідає за проведення освітньої діяльності у Технікумі, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна;

- щорічно звітує перед загальними зборами трудового колективу Технікуму та Уповноваженим органом управління;

- відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів, визначених їх посадовими інструкціями.

4.4. При виході на пенсію з посади директора Технікуму, директор, який пропрацював на цій посаді не менше двох термінів підряд, може бути призначений на посаду почесного директора Технікуму.

Призначення почесного директора Технікуму здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4.5. Директор Технікуму може бути звільнений з посади Уповноваженим органом управління на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення Статуту Технікуму та умов контракту.

4.6. Для вирішення основних питань діяльності відповідно до цього Статуту директор Технікуму створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження.

Робочими органами є: адміністративна рада та приймальна комісія.

Дорадчі органи – педагогічна рада, методична рада.

4.6.1. Адміністративна рада вирішує поточні питання діяльності навчального закладу, виконання Правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпоряджень органів управління освітою, вживає заходи щодо покращення соціально-побутових умов навчання, праці та відпочинку студентів і працівників Технікуму.

До складу адміністративної ради Технікуму входять: директор Технікуму (голова ради), заступники директора, завідувачі відділень, голови циклових комісій, головний бухгалтер, голова профкому (за згодою).

4.6.2.        Склад та функції приймальної комісії визначаються Положенням про приймальну комісію Технікуму, яке розробляється і затверджується наказом директора на підставі Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, що затверджений Міністерством освіти і науки молоді та спорту України. Термін повноважень приймальної комісії Технікуму становить один рік.

4.6.3. Педагогічна рада Технікуму є дорадчим органом.

Педагогічну раду Технікуму очолює директор. До складу педагогічної ради входять: заступники директора, завідувачі відділеннями, голови предметних (циклових) комісій, завідуючий бібліотеки, педагогічні працівники, вихователі, голова студентської ради, голова ради гуртожитку, головний бухгалтер.

Засідання педагогічної ради проводяться згідно з планом роботи не рідше, ніж один раз у два місяці.

Рішення педагогічної ради є правомірним, якщо на засіданні ради присутні не менше двох третин її членів і прийняті більшістю голосів. Вони вводяться в дію наказом директора Технікуму.

Педагогічна рада Технікуму розглядає, обговорює та вирішує:

- заходи з виконання нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до вимог законодавства України;

- стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи;

- досвід роботи відділень, предметних (циклових) комісій та кращих викладачів;

- підвищення фахового рівня педагогічних працівників;

- стан дисципліни та успішності студентів;

- забезпечення фізичної підготовки і здійснення заходів щодо зміцнення здоров’я студентів;

- стан практичної підготовки студентів;

- підсумки семестрових, перевідних, державних екзаменів та захисту курсових і дипломних проектів:

- аналіз показників навчально-виховної, виробничо-господарської діяльності;

- аналіз показників захисту курсових і дипломних проектів (робіт), здачі державних екзаменів;

- дотримання Правил внутрішнього розпорядку Технікуму;

- аналіз роботи кабінетів і лабораторій;

- стан та перспективи розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази Технікуму;

- Статут Технікуму, зміни та доповнення до нього;

- інші питання освітньої діяльності Технікуму.

4.6.4.        Методична рада – колегіальний орган, який об’єднує працівників, що беруть безпосередню участь у навчально-виховному процесі. Методична рада створюється з метою вдосконалення якості навчання і виховання та підвищення професійної кваліфікації і педагогічної майстерності викладачів. Головою методичної ради є заступник директора з навчальної роботи.

Функції методичної ради:

- обговорення і підготовка рекомендацій з питань навчально-виховної та методичної роботи;

- видання рекомендацій щодо втілення в навчальний процес нових ефективних форм і методів навчання;

- постійне вивчення і широке розповсюдження передового досвіду викладачів Технікуму та інших вищих навчальних закладів тощо.

4.6.5. Положення про робочі та дорадчі органи, їх функції затверджуються наказом директора Технікуму.

 

5.   ОРГАНИ  ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТЕХНІКУМУ

 

5.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Технікуму є загальні збори трудового колективу, які працюють у Технікумі на постійній основі і не менш як 10% - виборні представники з складу осіб, які навчаються у Технікумі.

5.1.1. Організацію і проведення загальних зборів трудового колективу здійснюють адміністрація та профспілковий комітет, як представник трудового колективу.

Загальні збори скликаються не рідше, ніж один раз на рік. Позачергові загальні збори можуть бути скликані за рішенням педагогічної ради Технікуму. На зборах обирається президія у складі голови і секретаря.

5.1.2. Загальні збори трудового колективу:

- за поданням педагогічної ради приймають Статут Технікуму, а також зміни і доповнення до нього;

- обирають претендентів на посаду директора Технікуму;

- вносять подання Уповноваженому органу управління про дострокове звільнення директора Технікуму;

- щорічно заслуховують звіт директора Технікуму та оцінюють його діяльність;

- обирають виборних представників до складу конкурсної комісії під час обрання директора Технікуму;

- розглядають проект колективного договору;

- обирають комісію із трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;

- затверджують Правила внутрішнього розпорядку Технікуму;

- затверджують Положення про органи студентського самоврядування;

- розглядають інші питання діяльності навчального закладу.

5.1.3. Рішення загальних зборів приймається більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів трудового колективу навчального закладу. Присутність педагогічних працівників на зборах повинна складати не менше 75 відсотків їх загальної кількості.

5.2. У Технікумі та його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування Технікуму і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Органи студентського самоврядування вирішують питання, що належать до їх компетенції.

У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються у закладі. Усі особи, які навчаються у Технікумі, мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються у закладі, та їхню участь в управлінні Технікумом.

Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються у Технікумі, безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування.

5.2.1. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться Технікум, Статутом закладу.

Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

5.2.2. Органи студентського самоврядування:

- приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;

- проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

- сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у Технікумі;

 - розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходиться на їхньому балансі та банківських рахунках;

- забезпечують захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;

- забезпечують виконання студентами своїх обов’язків;

- сприяють навчальній, дослідницькій та творчій діяльності студентів;

- сприяють створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;

- сприяють діяльності студентських гуртків, товариств, обєднань, клубів за інтересами;

- організовують співпрацю зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

- сприяють проведенню серед студентів соціологічних досліджень;

- виконують інші функції.

За погодженням з органом студентського самоврядування у Технікумі приймаються рішення про:

- відрахування осіб, які навчаються у Технікумі, та їх поновлення на навчання;

- переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

- переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

- поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в гуртожиток і виселення з гуртожитку.

5.2.3. Студентське самоврядування здійснюється: на рівні студентської групи – актив групи; відділення – старостат; гуртожитку – рада гуртожитку; Технікуму – студентська рада.

5.2.4. Вищим органом студентського самоврядування є конференція осіб, які навчаються у Технікумі та які:

- ухвалюють Положення про студентське самоврядування;

- обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;

- визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

5.2.5. Виконавчим органом студентського самоврядування Технікуму є студентська рада, яка обирається конференцією студентів терміном на 1 рік.

5.2.6. Старостати відділень та ради гуртожитків Технікуму обираються на загальних зборах студентів цих структурних підрозділів.

5.2.7. Керівник Технікуму має всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Internet, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).

Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені педагогічною радою Технікуму в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду.

Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень.

5.2.8. Органи студентського самоврядування приймають участь у діяльності органів громадського самоврядування Технікуму та педагогічної ради закладу.

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

6.1. Організація навчально-виховного процесу у Технікумі здійснюється відповідно до законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про загальну середню освіту”, актів Уряду та Президента України, державних і галузевих стандартів вищої освіти, вимог Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, наказів та інструктивних листів Міністерства освіти і науки молоді та спорту України, Уповноваженого органу управління та інших нормативно-правових актів із питань освітньої діяльності.

Навчально-виховний процес у Технікумі забезпечує можливість:

- здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, природничій, технічній і агропромисловій сферах;

- інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості.

6.2. Навчання у Технікумі здійснюється за денною та заочною формами.

6.3. Зміст освіти у Технікумі визначається освітньо-професійною програмою підготовки фахівців, навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління освітою. Освітньо-професійна програма підготовки визначає нормативний термін та нормативну частину змісту навчання з ліцензованих спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”, встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівня освіти і професійної підготовки фахівців. Освітньо-професійні програми підготовки затверджуються Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.

Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки рівня „молодший спеціаліст” для осіб, які мають повну загальну середню освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” за спорідненою професією, зменшується на один рік.

6.4. Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу є навчальні плани. Навчальні плани визначають графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та терміни їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю.

Програми навчальних дисциплін визначають їх інформаційний обсяг, рівень сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів, критерії та засоби діагностики успішності навчання.

Нормативні навчальні дисципліни визначаються освітньо-професійними програмами підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст”. Дотримання їх назв та обсягів є обов’язковим для Технікуму. Вибіркові навчальні дисципліни визначаються навчальним закладом.

Навчальні плани та програми навчальних дисциплін розробляються викладачами Технікуму відповідно до освітньо-професійних програм підготовки і затверджуються директором Технікуму.

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план.

Згідно навчальної програми дисципліни у Технікумі складається робоча навчальна програма з дисципліни, яка є нормативним документом.

6.5. Форми організації навчального процесу у Технікумі: навчальні заняття, самостійна робота студентів, виконання індивідуальних завдань, практична підготовка, контрольні заходи.

6.5.1. Основними видами навчальних занять у Технікумі є: лекція, практичне, семінарське, лабораторне, індивідуальне заняття, консультація.

6.5.2. Технікумом можуть бути встановлені інші види навчальних занять.

6.5.3. Самостійна робота студента регламентується робочим навчальним планом і становить від однієї третини до двох третин загального обсягу навчального часу студента, що відводиться для вивчення конкретної дисципліни.

6.5.4. Практична підготовка студентів у Технікумі є  обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття ними освітньо-кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентами професійних
навичок та вмінь.

Практична підготовка студентів Технікуму проводиться в умовах навчально-професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача Технікуму або майстра виробничого навчання та працівників базового підприємства – спеціалістів даного фаху. Терміни практичної підготовки та терміни проведення практичних занять визначаються робочим навчальним планом.

6.5.5. Контрольними заходами оцінюється засвоєння студентами навчального матеріалу.

Контрольні заходи охоплюють:

- поточний контроль, який здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовки студента до виконання конкретної роботи;

- підсумковий контроль, який проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому, освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершальних етапах. Підсумковий контроль – це семестровий контроль (екзамен, диференційований залік або залік із конкретної навчальної дисципліни) та державна атестація студента.

У Технікумі можуть використовуватись модульна та інші форми підсумкового контролю, які проводяться після завершення частини лекційних та практичних занять із певної дисципліни, їх результати враховуються при виставленні підсумкової оцінки. При застосуванні модульного контролю екзамени можуть не проводитися.

Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених робочим навчальним планом, і проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (екзамену, диференційованого заліку або заліку), якщо він виконав всі види робіт, що передбачені навчальним планом із цієї навчальної дисципліни. Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”, а заліків – “зараховано”, “незараховано” і вносяться в екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.

Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з навчального закладу. Студентам, які одержали одну або дві незадовільні оцінки, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного навчального семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів із кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється завідувачем відділення. Студенти, які не зявилися на екзамен без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

6.5.6. Державна атестація студентів здійснюється державною екзаменаційною комісією (далі – державна комісія) після завершення навчання з метою встановлення фактичної відповідності рівня підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”.

Державна комісія у Технікумі створюється єдиною для денної і заочної форм навчання із кожної спеціальності. До складу державної комісії входять голова і члени комісії.

Державні екзамени або захист дипломних проектів (робіт) проводиться на відкритому засіданні державної комісії і при обов’язковій присутності голови комісії. Голови державних комісій із кожної спеціальності щорічно затверджуються Уповноваженим органом управління за поданням директора Технікуму за два місяці до початку їх роботи.

До складу державної комісії Технікуму входять: директор, його заступники, завідувачі відділень, голови предметних (циклових) комісій, якщо вони є фахівцями з даної спеціальності, викладачі, які формують профіль підготовки фахівців, керівники дипломних проектів (робіт). До складу державної комісії можуть входити представники трудових колективів, які замовляли фахівців.

Персональний склад членів державної комісії затверджується директором Технікуму не пізніше, як за місяць до початку її роботи.

До складання державних екзаменів та до захисту дипломних проектів (робіт) допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.

Результати складання державних екзаменів визначаються оцінками: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

Студенту, який склав державні екзамени або захистив дипломний проект (роботу) відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста певної спеціальності та видається диплом державного зразка.

6.5.7. Студенту, який отримав підсумкові оцінки “відмінно” не менше як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, що передбачені навчальним планом, а з інших дисциплін та індивідуальних завдань - оцінки “добре”, склав державні екзамени з оцінками “відмінно”, захистив дипломний проект (роботу) з оцінкою “відмінно”, а також виявив себе у творчій роботі, що підтверджується рекомендацією предметної (циклової) комісії, видається диплом з відзнакою.

6.5.8. Студент, який не склав державного екзамену або не захистив дипломний проект (роботу), допускається до повторного складання державних екзаменів чи захисту дипломного проекту (роботи) протягом трьох років після закінчення навчання у Технікумі.

6.6. Державна підсумкова атестація  студентів,  що  навчаються на основі базової загальної середньої освіти, здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію студентів із загальноосвітніх дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.

6.7. Система стандартів вищої освіти містить у собі:

6.7.1. Державний стандарт вищої освіти;

6.7.2. Галузеві стандарти вищої освіти;

6.7.3. Стандарти вищої освіти Технікуму містять складові: перелік спеціалізацій за спеціальностями;

- варіативні частини освітньо-кваліфікаційних програм підготовки;

- варіативні частини засобів діагностики якості вищої освіти;

- навчальні плани;

- програми навчальних дисциплін;

- програми навчальної, виробничої та інших видів практик.

6.8.Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців включає:

- робочі навчальні плани;

- робочі навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;

- підручники і навчальні посібники;

- інструктивно-методичні матеріали та завдання до семінарських, практичних та лабораторних занять;

- індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін;

 

- контрольні завдання для семінарських, практичних і лабораторних занять;

- контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу;

- питання екзаменаційних білетів;

- методичні матеріали для студентів із питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт;

- засоби діагностики рівня освітньо-професійної підготовки.

 

7. МАЙНО ТА КОШТИ ТЕХНІКУМУ

 

7.1. Для виконання статутних завдань, задоволення соціально-побутових потреб студентів та працівників Технікуму за навчальним закладом закріплюються на правах оперативного управління будівлі, споруди, машини, механізми, обладнання, транспортні засоби, засоби зв’язку, грошові кошти та інше майно, вартість яких відображається на балансі Технікуму.

7.2.  Функції управління майном, що закріплене за навчальним закладом, контроль за ефективністю його використання і зберігання, здійснює Уповноважений орган управління.

 7.3. Майно, що знаходиться в державній власності і передане в оперативне управління Технікуму, не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством України.

7.4. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, Технікум має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачений чинним законодавством.

7.5. Кошти, одержані від продажу майнових об’єктів, що належать до основних фондів Технікуму, використовуються відповідно до чинного законодавства.

7.6. Майно Технікуму, що забезпечує його статутну діяльність, не може бути предметом застави.

7.7. Технікум здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до головних завдань своєї діяльності та законодавства України. Земельні ділянки передаються навчальному закладу у постійне користування відповідно до Земельного кодексу України.

7.8. Попередньо погоджувати з Уповноваженим органом управління приймати рішення щодо вилучення чи добровільної відмови від користування земельною ділянкою, укладання договорів про спільну діяльність (спільний обробіток земельних ділянок) та інших видів договорів, що можуть призвести до вилучення земельних ділянок, зміни цільового призначення земельних ділянок або їх частин, які закріплені за підприємством на праві постійного користування.

7.9. Відчуження майна, списання не повністю амортизованих основних фондів, передача в оренду основних фондів, які закріплені за Технікумом, здійснюється за погодженням з Уповноваженим органом управління в порядку, встановленому законодавством України.

7.10. Технікум розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання платних послуг, не заборонених законодавством України.

7.11. В установленому законодавством порядку Уповноважений орган управління та інші державні органи здійснюють контроль за ефективністю використання та збереженням закріпленого за Технікумомдержавного майна та коштів, здійсненням господарської діяльності Технікуму.

7.12. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушень його майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Технікуму за рішенням суду або господарського суду.

7.13. Фінансування Технікумупроводиться за рахунок коштів державного бюджету, а також додаткових джерел фінансування.

7.14. У Технікумі створюються фонди: загальний – на підготовку фахівців в межах державного замовлення – і  спеціальний.

Спеціальний фонд формується за рахунок додаткових джерел: коштів, які одержані за підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, надання додаткових освітніх послуг відповідно до укладених договорів з юридичними і фізичними особами;

- коштів від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання, земельних ділянок;

- безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі з інших держав;

- надходжень за виконання господарської тематики за договорами з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами;

- інших доходів, не заборонених законодавством України.

7.15. Кошти, отримані навчальним закладом, за оплату навчання, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг, не оподатковуються і не можуть бути вилучені в доход держави або місцевих бюджетів. Зазначені кошти знаходяться у розпорядженні Технікуму за умови, якщо вони спрямовуються на статутну діяльність навчального закладу.

7.16. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для здійснення освітньої, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності Технікуму не вважаються прибутком і не оподатковуються.

7.17. Плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг може вноситися за весь термін навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів або надання додаткових освітніх послуг повністю одноразово або частками – щомісячно, щосеместрово, щорічно.

7.18. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні асигнування Технікуму не зменшуються. Бюджетні асигнування на освіту та спеціальні кошти не підлягають вилученню.

7.19. Оплата праці працівників Технікуму здійснюється згідно з чинним законодавством.

7.20. Умови і показники преміювання працівників Технікуму, порядок виплати надбавок та доплат, надання матеріальної допомоги визначаються у колективному договорі  окремим Положенням,  затвердженим директором Технікуму з дотриманням вимог законодавства України.

7.21. Умови оплати праці та матеріального заохочення директора Технікуму встановлюється в контракті.

 

8. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

8.1. Технікум відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та інших нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності і подає їх до Уповноваженого органу управління, головного управління державної казначейської служби України, Державної податкової служби України, Державного комітету статистики України, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності України.

8.2. Технікум самостійно здійснює оперативний бухгалтерський облік своєї роботи, складає статистичну та фінансову звітність згідно з установленим порядком, подає їх до органів, яким законодавством України надане право контролю за відповідними напрямами його діяльності.

8.3. Директор та головний бухгалтер Технікуму несуть персональну відповідальність за цільове використання коштів, отриманих із державного бюджету, достовірність бухгалтерської, статистичної, фінансової звітності та своєчасність їх подання відповідно до законодавства.

8.4. Аудит  фінансової діяльності  Технікуму  здійснюється  згідно  з
законодавством України.

 

9.     КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНІКУМУ

 

9.1. Концепція освітньої діяльності навчального закладу розроблена відповідно до законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, інших нормативно-правових актів, які регламентують діяльність вищих навчальних закладів.

9.2. Мета розвитку освіти полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, які здатні ефективно працювати і навчатися протягом життя; оберігати й примножувати цінності національної культури та громадського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти.

Концепція передбачає формування духовно багатого, інтелектуально розвинутого, фізично та психічно здорового покоління фахівців для аграрного сектора економіки України шляхом гуманізації освітньо-професійної підготовки.

Необхідними засадами, що забезпечують реалізацію цього завдання є: покращення матеріально-технічної та інформаційної бази навчально-виховного процесу, його методичного забезпечення; підбору та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; удосконалення змісту та практичної спрямованості навчальних дисциплін, форм і методів навчальної та виховної роботи.

9.3. Пріоритетними напрямами розвитку освіти в Технікумі є:

- особистісна орієнтація освіти, формування потреб і здатності
педагогічних працівників та студентів до самоосвіти;

- формування у студентів національних і загальнолюдських цінностей;

- створення для студентів рівних можливостей у здобутті освіти;

- постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу;

участь у розвитку безперервної освіти та навчання протягом всього життя;

- пропаганда здорового способу життя.

9.4. Система роботи Технікуму з вивчення потреби у фахівцях охоплює співпрацю з обласними та районними управліннями агропромислового розвитку, відповідними центрами зайнятості, анкетування випускників. На цій основі проводиться відкриття нових спеціальностей, уточнення та перегляд спеціалізацій для орієнтації відповідно до попиту на ринку праці, забезпечується удосконалення змісту теоретичної і практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” з ліцензованих спеціальностей, максимальна реалізація вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик до знань та умінь молодших спеціалістів.

9.5. З метою відповідності вимогам державних стандартів підготовки фахівців постійно поповнюються кабінети і лабораторії новою технікою, обладнанням, матеріалами; забезпечується необхідна кількість комп’ютерної техніки для навчального процесу згідно з нормативами.

9.6. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в Технікумі відбувається шляхом запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій.

9.7. Технікум всебічно розвиває інформаційні комп’ютерні технології у навчальній та науковій роботі, широко використовує ресурси Інтернету.

9.8. Для зміцнення кадрового забезпечення навчально-виховного процесу Технікуму проводить роботу з підвищення кваліфікації і професійної підготовки педагогічних кадрів, їхніх ділових і моральних якостей, залучення до викладацької діяльності викладачів з науковими ступенями та званнями, спеціалістів-практиків, надання викладачам допомоги в організації наукової та пошукової роботи, проведенні дисертаційних досліджень, професійному росту молодих викладачів.

9.9. З метою покращення методичного забезпечення навчального процесу у Технікумі передбачається більш повне залучення педагогічних працівників до написання методичних розробок, навчальних програм, рекомендацій з вивчення окремих дисциплін та їх розділів, написанню курсових і дипломних робіт, проходженню навчальних та виробничих практик.

9.10. Безперервність освіти забезпечується поглибленням інтеграції з вищими навчальними закладами третього і четвертого рівнів акредитації шляхом входження до їх навчально-науково-виробничих комплексів за професійним спрямуванням.

9.11. Основними завданнями виховання студентської молоді є виховання в дусі патріотизму, поваги до національних, історичних, культурних цінностей України, принципів загальнолюдської моралі, підготовки до свідомого життя в дусі злагоди між усіма народами.