Положення

Про навчально-виробничу-ферму аграрного вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації із спеціальності 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва»

 

 

 

 

 

 

                      

 Однією з основних баз проходження практичного навчання з спеціальності 5.09010201 "Виробництво та переробка продукції тваринництва" є студентська навчально-виробнича ферма. Вона організовується з метою поліпшення якості підготовки молодших спеціалістів техніків-технологів з виробництва та переробки продукції тваринництва шляхом поєднання теоретичного навчання з продуктив­ною працею, що дає можливість поглиблено вивчити технологію виробництва продукції тваринництва, її переробки, а також формувати навички організаторської і суспільно-виховної роботи майбутніх фахівців.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

        1.1.Студентська навчально-виробнича ферма в навчальному закладі передбачена навчальним планом із спеціальності 5.09010201 "Виробництво та переробка продукції тваринництва" є обов'язковим його структурним підрозділом при підготовці молодших спеціалістів за кваліфікацією "Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва".

       1.2.Студентська навчально-виробнича ферма організовується навчальним закладом відповідно до "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року № 161, "Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93 та "Інструкції про практичне навчання студентів вищих навчальних закладів по підготовці молодших спеціалістів Мінсільгосппроду України", затвердженої Міністерством сільського господарства та продовольства України від 17 грудня 1993 року.

Навчально-виробнича ферма є навчальною виробничою базою вищого навчального закладу І-П рівнів акредитації, що забезпечує поєднання навчання з продуктивною працею, сприяє набуттю студентами професійних знань і вмінь з спеціальності, оволодінню сучасними методами і формами організації праці, знаряддями праці в галузі майбутньої професійної діяльності, формуванню у студентів знань, стійких професійних умінь, навичок, необхідних для прийняття самостійних рішень в реальних умовах виробництва.

 

2.ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ФЕРМИ

 

       2.1. Виробництво продукції силами студентів відповідно до затвердженого госпрозрахункового завдання на основі прогресивних технологій з урахуванням навчальних призначень.

      2.2. Виробниче навчання на навчально-виробничій фермі організовується відповідно до діючого Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України.

Навчально-виробнича ферма забезпечує безперервність вироб­ничого процесу з врахуванням графіка навчально-виробничого навча­ння студентів, розробленого відповідно до діючого навчального плану із спеціальності 5.09010201 "Виробництво та переробка продукції тваринництва".

Організація виробничого навчання на навчально-виробничій фермі проводиться під методичним керівництвом циклової комісії і безпосередньо заступника директора з навчально-виробничої роботи навчального закладу.

      2.3.Забезпечення проведення теоретичних, практичних, лабораторних занять та навчальної практики зі спеціальних дисциплін, навчально-дослідної роботи, технологічної і переддипломної виробни­чої практики.

      2.4.Пропагування сучасних технологій, досягнень науково-технічного прогресу в тваринництві щодо впровадження їх у виробництво.

      2.5.Забезпечення відповідного рівня організації проведення всіх видів практичної підготовки студентів.

      2.6.Проведення семінарів, конференцій викладачів, студентів та спеціалістів з актуальних питань підготовки техніків-технологів з виробництва та переробки продукції тваринництва.

 

                           3.ОРГАНІЗАЦІЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ

 

     3.1. Навчально-виробнича ферма є самостійною виробничою одиницею навчального закладу і працює на основі внутрішньогос­подарського розрахунку з впровадженням прогресивних форм оплати праці.

     3.2.За навчально-виробничою фермою у навчальному закладі закріплюються основні і оборотні засоби відповідно до чинного законодавства.

     3.3 Прибуток, одержаний навчальним закладом від госпрозрахункової навчально-виробничої ферми розподіляється у встановленому порядку.

     3.4.Оплата праці студентів у період роботи на навчально-виробничій фермі проводиться відповідно до Положення про оплату праці працівників навчально-дослідного господарства.

      3.5.Директору навчального закладу дозволяється при необхід­ності направляти на навчально-виробничу ферму на одне робоче місце двох студентів з відповідною оплатою, виходячи з загального обсягу виконаної ними роботи, кількості і якості продукції.

      3.6.При розрахунку розміру і структури навчально-виробничої ферми навчального закладу, з урахуванням існуючих технологій, передбачено, що постійною виробничою одиницею протягом року є змінна навчальна група під час проходження комплексної навчальної практики по виробництву продукції тваринництва і виробничої технологічної практики.

Структура навчально-виробничої ферми повинна забезпечити виконання Типової програми практики.

       3.7.Забезпечення навчально-виробничої ферми необхідним обладнанням, кормами, інвентарем, спецодягом, матеріалами для виробництва продукції здійснюються відповідно до нормативів, установлених порядком навчального закладу і типовими нормами безкоштовної видачі спецодягу і спецвзуття.

4. КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЮ ФЕРМОЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ

 

        4.1. Керівництво практикою студентів на навчально-виробничій фермі здійснює викладач, на якого покладається реалізація програми практики студентів з урахуванням вимог економічного механізму навчально-дослідного господарства, при суровому дотриманні правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії. Викладач-керівник практики несе відповідальність за стан у групі навчально-виробничої дисципліни, проводить виховну роботу, прищеплює любов до майбутньої професії.

       4.2.На період проходження практики на навчально-виробничій фермі академічна група виступає як навчально-виробнича бригада - самостійна по відношенню до виробничих підрозділів. Члени бригади закріплюються на певний період по робочих місцях згідно з графіком переміщень.

        4.3.Керівництво навчально-виробничою фермою здійснюється завідувачем (бригадиром), який призначається і звільняється дирек­тором навчального закладу.

4.4. Завідувач (бригадир) навчально-виробничої ферми працює під керівництвом директора і головних спеціалістів навчального закладу і розпоряджається всіма засобами і майном навчально-вироб­ничої ферми, несе персональну відповідальність за організацію виробничо-технологічних процесів, господарську діяльність ферми і дотримання трудової та технологічної дисципліни.

       4.5. Діяльність навчально-виробничої ферми підпорядкована правилам внутрішнього розпорядку, прийнятого для даного навчально-дослідного господарства навчального закладу.

        4.6. На період роботи на навчально-виробничій фермі група студентів бере на себе виробничо-технологічні зобов'язання і бореться за їх виконання.

        4.7. Навчально-виробнича бригада працює під керівництвом ради громадського самоврядування групи, визначає коефіцієнт трудо­вої участі кожного члена колективу. На основі КТУ студентам нараховується заробітна плата і розмір стипендії за період проходження практики.

       4.8. По закінченні проходження виробничої практики студенти здають звітну документацію керівнику практики, який аналізує її, дає оцінку, яка вводиться в семестрову відомість і виписку до диплома.

 

5. ПРАВА

 

Завідувач (бригадир) навчально-виробничої ферми має право:

 

        5.1.Брати участь у роботі засідань педагогічних рад та циклової комісії викладачів технологічних дисциплін.

        5.2. Координувати роботу викладачів при проведенні практич­ного навчання студентів на базі навчально-виробничої ферми.

        5.3.Вносити пропозиції для розгляду на засіданнях педаго­гічних рад та циклової комісії викладачів технологічних дисциплін щодо поліпшення практичного навчання та дослідної роботи студентів, звітуватися за роботу навчально-виробничої ферми.

     5.4.Відвідувати, аналізувати та оцінювати якість проведення практичних занять і навчальних практик студентів.

     5.5. Подавати адміністрації навчального закладу пропозиції щодо заохочення членів студентського колективу за активну участь у поліпшенні організації навчальної та трудової діяльності навчально-виробничої ферми або заходи впливу за допущені порушення трудової та технологічної дисципліни.

     5.6. Мати в установленому порядку педагогічне навантаження відповідно до базової освіти.

 

6. ОБОВ'ЯЗКИ

 

Завідувач навчально-виробничої ферми зобов'язаний:

 

       6.1.Забезпечити дотримання необхідних виробничо-побутових і безпечних умов праці для студентів, заходів щодо охорони природи і навколишнього середовища.

       6.2. Забезпечити технологічні процеси з виробництва тварин­ницької продукції.

       6.3.Впроваджувати прогресивні технології і передовий досвід у виробництво та переробку тваринницької продукції, створювати умови для проведення дослідної роботи студентів.

6.4.Розробляти виробничо-технологічні завдання.

        6.5.Здійснювати заходи щодо підвищення якості продукції та зниженню її собівартості.

        6.6.Правильно використовувати матеріальні засоби, контролю­вати їх стан, витрачання і зберігання.

       6.7.Відповідати за оперативну реалізацію продукції.

       6.8.Правильно організовувати працю і використовувати кадри, дотримуватися трудової і технологічної дисципліни.

6.9.Забезпечувати ведення необхідного обліку і складання звітності.

       6.10.Створювати відповідні умови для проходження практич­ного навчання студентами та надавати допомогу і сприяти проведенню навчально-дослідних робіт.

      6.11.Разом з викладачами дисциплін "Розведення сільськогос­подарських тварин" і "Основи генетики та селекції сільськогосподар­ських тварин" вести і удосконалювати селекційно-племінну роботу.

      6.12.Разом із спеціалістами ветеринарної медицини проводити профілактичні заходи щодо оздоровлення тварин.

      6.13.Разом з керівництвом навчального закладу здійснювати роботу щодо зміцнення та розширення матеріально-технічної бази навчально-виробничої ферми.

       6.14.Сприяти викладачам у виконанні плану практичної під­готовки студентів вищого навчального закладу, розробленого заступ­ником директора з навчально-виробничої роботи та затвердженого директором.

        6.15.Видавати вказівки, обов’язкові для виконання техперсо­налом.

        6.16.Організація практичної бази для проведення практик за замовленням викладачів в умовах ферми.

        6.17.Брати участь у підсумкових конференціях за результатами виробничих практик студентів.

        6.18.Забезпечувати дотримання правил охорони праці і виробничої санітарії та протипожежного захисту на робочих місцях під час проведення практичного навчання.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Завідувач (бригадир) навчально-виробничої ферми несе відпо­відальність за:

     7.1.Дотримання трудової та технологічної дисципліни, мате­ріальний збиток, завданий внаслідок неправомірних дій, недбалого ставлення до своїх обов'язків відповідно до діючого законодавства.

    7.2.Дотримання правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії.

    7.3. Збереження поголів'я сільськогосподарських тварин, інвен­тарю та матеріальних засобів навчально-виробничої ферми.