Положення (проект) про Раду ветеранів 

Петрівського державного аграрного технікуму

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Рада ветеранів Петрівського державного аграрного технікуму (надалі Рада ветеранів) є колегіальним, постійно діючим консультативно-дорадчим громадським органом дирекції та методичної ради технукуму і формується, як добровільне громадське об’єднання ветеранів праці Петрівського державного аграрного технікуму (надалі ПДАТ) без права юридичної особи.

1.2. До складу Ради ветеранів входять колишні досвідчені викладачі, співробітники технікуму, які працювали в навчальному закладі та  кандидатури яких висувають за поданням  зборів ветеранів.

Склад Ради ветеранів затверджується наказом директора.

1.3 Діяльність Ради ветеранів будується на принципах добровільності її членів, самоуправління та дотримання законності у відповідності до чинного законодавства України.

1.4. У засіданнях Ради ветеранів (з правом дорадчого голосу) бере участь директор технікуму або, за його дорученням,перший заступник.

1.5. Засідання Ради ветеранів проводяться за необхідністю, строки їх проведення і порядок денний визначає голова Ради ветеранів за узгодженням з директором технікуму. Всі засідання Ради ветеранів є відкритими.

1.6. Рада ветеранів обирається терміном на три роки на зборах ветеранів технікуму.

1.7. Рада ветеранів не потребує державної реєстрації.

 

2. МЕТА РАДИ ВЕТЕРАНІВ

2.1. Рада створюється для вирішення істотно важливих питань розвитку технікуму та  поточних проблем.

  

3. КОМПЕТЕНЦІЯ РАДИ ВЕТЕРАНІВ

3.1. До компетенції Ради ветеранів відноситься:

3.1.1. Громадський дорадчий контроль за дотриманням виконання статуту Петрівського державного аграрного технікуму.

3.1.2 Внесення пропозицій та надання порад щодо форм та методів організації роботи підрозділів, окремих керівників технікуму, покращення їх менеджерських та професійних якостей, форм соціальної поведінки.

3.1.3. Діяльність щодо захисту трудових, соціально-економічних і духовних прав та інтересів працюючих ветеранів праці, пенсіонерів технікуму.

3.1.4. Організація наставництва молодих спеціалістів, передача їм та закріплення кращих традицій, використання життєвого досвіду ветеранів технікуму,  організація цілеспрямованої патріотичної роботи, формування у молоді на цій основі професійності, якості навчального процесу.

3.1.5. Сприяння залученню ветеранів до організації культурно-масової роботи.

3.1.6. Забезпечення матеріальної підтримки і допомоги ветеранам у складні періоди їх життя (хвороби, нещасні випадки, стихійні лиха).

3.1.7. Вшанування ветеранів у святкові дні, ювілейні дні народження, пам’ятні події.

3.1.8. Вдосконалення  історії діяльності навчального закладу.

3.1.9. Забезпечення правових консультацій та психологічної допомоги ветеранам.

3.2. На розгляд Ради ветеранів виносяться питання за поданням директора, керівництва та профспілкового комітету технікумупідрозділів технікуму, а також за ініціативою одного із членів Ради ветеранів.

 

4. ПРАВА РАДИ ВЕТЕРАНІВ

Рада ветеранів має право:

4.1. Рекомендувати своїх представників для участі в роботі громадських організацій, конференцій та інших громадських заходів технікуму.

4.2. Сприяти розвитку благодійного фонду ПДАТ та його ефективного використання.

4.3. Організація співпраці ветеранів з молодими викладачами технікуму, передавати їм свій досвід роботи та інше.

4.4. Розповсюджувати інформацію про свою діяльність через засоби масової інформації, зокрема, сайт ПДАТ.

4.5. Давати рекомендації  дирекції та профкому щодо  нагородження ветеранів праці до урочистих свят, ювілейних дат.

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ РАДИ ВЕТЕРАНІВ

5.1. Рекомендувати директору і методичній раді способи і засоби вирішення істотно важливих питань розвитку технікуму, поточних проблем, по відношенню до яких виникає потреба єдиного консолідованого рішення керівних органів технікуму.

5.2. Сприяти залученню ветеранів праці до трудового, естетичного та морального виховання, наставницької діяльності молодих працівникам, передачі їм кращих традицій та життєвої мудрості.

 

6. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РАДИ ВЕТЕРАНІВ

6.1. Членство в Раді ветеранів .

6.1.1. Членами Ради ветеранів можуть бути досвідчені викладачі, співробітники технікуму, які працювали в навчальному закладі.

6.1.2. Кандидатури до складу Ради ветеранів висувають за поданням зборів ветеранів технікуму.

6.1.3. Члени Ради можуть вийти із неї за власним бажанням (особистої заяви) або можуть бути виключені за порушення Положення про Раду ветеранів Петрівського державного аграрного технікуму.

6.1.4. Рішення про вихід або виключення з Радиветеранів приймається прямим відкритим голосуванням на загальних зборах ветеранів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше половини присутніх на зборах. Збори вважаються легітимними, якщо на них присутні 2/3 членів Ради.

6.2. Права членів Ради ветеранів:

6.2.1. Обиратись та бути обраними в керівні органи Ради ветеранів .

6.2.2. Брати участь в обговоренні питань роботи Ради.

6.2.3. Брати участь в реалізації мети та завдань організації, виконувати доручення Ради ветеранів.

6.2.4. Добровільного виходу з Ради шляхом подачі заяви в Раду ветеранів. Рішення про вихід із Ради ветеранів приймається на засіданні більшістю голосів.

6.3. Обов’язки членів Ради ветеранів:

6.3.1. Член Ради ветеранів зобов’язаний виконувати основні вимоги Положення про Раду ветеранів Петрівського ДАТ.

 

7. ГОЛОВА РАДИ ВЕТЕРАНІВ ТА ЙОГО ЗАСТУПНИК

7.1. Діяльністю Ради керує Голова, який обирається зі складу членів Ради рішенням загальних зборів ветеранів. Рішення про обрання Голови Ради приймається більшістю голосів. Голова Ради обирається на три роки.

7.2. Для забезпечення ефективної роботи та діяльності Ради ветеранів за пропозицією її голови, Рада обирає зі свого складу заступника Голови Ради, визначає його функціональні обов’язки та повноваження. Строк повноважень заступника Голови Ради закінчується одночасно із закінченням повноважень Голови Ради.

7.3. Голова Ради (в разі його відсутності – заступник голови Ради за дорученням голови)

-   здійснює загальне керівництво Радою ветеранів Петрівського ДАТ;

-   забезпечує підготовку засідань Ради і головує на них;

-   вносить пропозиції на розгляд директора та методичної Ради Петрівського  державного аграрного технікуму;

-   забезпечує контроль за виконанням Положення про Раду ветеранів ПДАТ, планів та прийнятих Радою ветеранів рішень;

-   здійснює інші представницькі функції.

7.4. Питання щодо дострокового переобрання Голови Ради, заступника Голови, у зв’язку з невиконанням поставлених перед ними завдань може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як 1/3 членів Ради.

7.5. Рішення про скликання засідання Ради ветеранів приймає Голова Ради, повідомивши про це її членів за 3 дні до її засідання

7.6. Рада здійснює свою діяльність на засадах даного Положення.

 

8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

8.1 Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситись за рішенням зборів ветеранів.

8.1. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про Раду ветеранів мають право всі члени організації ветеранів.

     8.2. Внесення змін та доповнень до Положення здійснюється Головою Ради ветеранів та затверджується рішенням Зборів ветеранів.

   

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ ВЕТЕРАНІВ

     9.1. Припинення діяльності Ради ветеранів Петрівського ДАТ може бути здійснене шляхом її реорганізації або ліквідації чи саморозпуску за рішенням Зборів ветеранів технікуму.

     9.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) Ради ветеранів, затверджується рішенням Зборів ветеранів технікуму, якщо за нього проголосувало не менше ніж 2/3 присутніх.