ПОЛОЖЕННЯ (проект)

про Наглядову раду Петрівського державного аграрного технікуму

 

1.     Загальні положення

1.1.         Наглядова рада Петрівського державного аграрного технікуму (далі – Наглядова рада, Технікум) створюється відповідно до статті 35 Закону України «Про вищу освіту».

1.2.         Наглядова рада технікуму утворюється терміном на п’ять років.

1.3.         Наглядова рада технікуму у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», Указами Президента України, постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики України, Статутом технікуму, рішеннями зборів трудового колективу технікуму, Положенням про організацію навчального процесу у Петрівському державному аграрному технікумі та даним Положенням.

 

2.     Головні завдання наглядової ради технікуму

2.1.         Свою діяльність Наглядова рада здійснює через спрямування зусиль членів Ради, Міністерства освіти України, Міністерства аграрної політики України та інших органів державного управління, керівників і працівників технікуму на створення умов для успішної діяльності та постійної підтримки дальшого розвитку технікуму як сучасного вищого навчального закладу, що забезпечує високий рівень розвитку вітчизняної освіти та інтегрується у світову освітню систему.

2.2.         Наглядова рада технікуму покликана сприяти навчально-виховному процесу та науковій діяльності навчального закладу, налагодженню співробітництва з навчальними, науковими та виробничими центрами України та інших держав, сприяти вирішенню питань фінансування діяльності технікуму та розвитку його матеріально-технічної бази, а також здійснювати контроль за ефективним використанням бюджетних та інших коштів.

 

3.     Функції Наглядової ради технікуму

Наглядова рада технікуму:

3.1.         Розглядає шляхи перспективного розвитку навчального закладу.

3.2.         Надає допомогу його керівництву в реалізації державної політики у галузі освіти та науки, у забезпеченні високої якості освіти та розвитку наукової діяльності.

3.3.         Забезпечує ефективну взаємодію технікуму з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, навчальними і науковими закладами України та інших держав, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку технікуму та системи вищої освіти в Україні.

3.4.         Сприяє кадровому забезпеченню технікуму.

3.5.         Визначає відповідність рівня і змісту навчання в технікумі сучасним вимогам до підготовки фахівців у галузі сільського господарства і землевпорядкування, техніки та енергетики аграрного виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, підприємництва.

3.6.         Надає допомогу в розвитку науково-аналітичних досліджень технікуму в галузі науки, у визначенні пріоритетності цих досліджень, аналізує їх ефективність та сприяє впровадженню досягнень у виробництво.

3.7.         Розглядає обсяги бюджетного фінансування технікуму, а також його звіти про використання бюджетних коштів.

3.8.         Розробляє пропозиції щодо подальшого розвитку навчальної, наукової, методичної, адміністративно-господарської діяльності, форм фінансового та матеріально-технічного забезпечення, а також міжнародного співробітництва технікуму.

3.9.         Здійснює громадський контроль за діяльність керівництва технікуму.

 

4.     Організаційна структура Наглядової ради технікуму

4.1.         До складу Наглядової ради входять особи, які є її членами.

4.2.         Члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

4.3.         Членами Наглядової ради можуть бути:

-         керівники різних рівнів державної влади;

-         керівники сільськогосподарських підприємств та переробки сільськогосподарської продукції, ветеринарії, землеустрою;

-         депутати різних рівнів влади;

-         представники профспілкових організацій різних рівнів.

4.4.         Персональний склад Наглядової ради затверджується Розпорядженням Міністерства аграрної політики України.

4.5.         Очолює Наглядову раду її голова, який обирається на організаційному засіданні Наглядової ради  більшістю голосів її членів.

4.6.         Із членів Наглядової ради призначається секретар.

 

5.     Організація роботи Наглядової ради технікуму та оформлення її рішень

5.1.         Наглядова рада здійснює свою діяльність відповідно до регламенту, який затверджує її голова.

5.2.         Формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться при необхідності, але не рідше одного разу на рік.

5.3.         Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Наглядової ради.

5.4.         Голова Наглядової ради:

-         організовує роботу Наглядової ради;

-          скликає її засідання;

-         головує  на засіданнях Наглядової ради;

-         координує діяльність членів Наглядової ради щодо виконання покладених на них обов’язків і  завдань;

-         визначає осіб, відповідальних за підготовку питань, що включені до порядку денного, та осіб, які не є членами Наглядової ради, але мають бути присутніми на її засіданні;

-         підписує рішення, в тому числі витяги з протокольних рішень Наглядової ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що обговорюються та вирішуються Наглядовою радою;

-         представляє Наглядову раду в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях, засобах масової інформації;

-         здійснює інші повноваження з метою виконання Наглядовою радою своїх повноважень.

5.5.         Секретар наглядової ради:

-         веде документацію Наглядової ради;

-         готує матеріали до засідань Наглядової ради;

-         здійснює контроль виконання її рішень;

-         веде і зберігає протоколи засідань Наглядової ради;

-         веде облік присутності членів Наглядової ради на засіданнях;

-         виконує інші повноваження і доручення голови наглядової ради, пов’язані  з організацією її діяльності.

5.6.         Забезпечення членів Наглядової ради довідковими матеріалами з питань, внесених до порядку денного, здійснює директор технікуму.

5.7.         Підготовлені згідно з порядком денним матеріали для розгляду на засідання Наглядової ради передаються секретареві не пізніше ніж за 10 робочих днів до засідання.

5.8.         Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради. У разі розподілу голосів членів Наглядової ради голос голови є вирішальним.

5.9.         Рішення наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими для виконання керівництвом технікуму.

5.10.    Рішення Наглядової ради оформляються протоколами, які підписують голова та секретар ради.

5.11.    Протоколи засідання Наглядової ради надсилаються директору технікуму, а в разі потреби – органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям з питань, що відносяться до їх компетенції.

5.12.    Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює технікум.

 

6.     Права членів Наглядової ради технікуму

Наглядова рада технікуму має право:

6.1.         Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції.

6.2.         Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і м-атеріали, які необхідні для виконання покладених на неї завдань.

6.3.         Виступати з клопотанням перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, суспільно-політичними, громадськими та комерційними організаціями щодо розвитку технікуму, зміцнення його матеріально-технічної бази і фінансового становища.

6.4.         Виступати з пропозиціями щодо внесення змін до нормативно-правових актів України в галузі освіти і науки.

6.5.         Ініціювати внесення змін до Статуту технікуму.

Ініціювати внесення тих чи інших питань на розгляд зборів трудового колективу та методичної ради технікуму.