МІНІСТЕРСТВО  АГРАРНОЇ  ПОЛІТИКИ  ТА 

ПРОДОВОЛЬСТВА  УКРАЇНИ

 

ДЕПАРТАМЕНТ  НАУКОВО- ОСВІТНЬОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  АПВ  РОЗВИТКУ  СІЛЬСЬКИХ  ТЕРИТОРІЙ

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ  ЦЕНТР  АГРАРНОЇ  ОСВІТИ

 

 

 

 

 


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО  НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧУ

КЛІНІКУ  ВЕТЕРИНАРНОЇ  МЕДИЦИНИ

АГРАРНОГО  ВИЩОГО  НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ

І-ІІ РІВНІВ  АКРЕДИТАЦІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2012

 

                                            ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                         Директор Департаменту науково-

                                                                         освітнього забезпечення АПВ та

                                                                         розвитку сільських територій

                                                                         Міністерства аграрної політики

                                                                         та продовольства України

                                                                         _________________ І.М. Синявська

                                                                         «27» лютого 2012 р.     

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО  НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧУ

КЛІНІКУ  ВЕТЕРИНАРНОЇ  МЕДИЦИНИ

АГРАРНОГО  ВИЩОГО  НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ

І-ІІ РІВНІВ  АКРЕДИТАЦІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автори:

               Гордієнко Г.М., директор,

               Кондратюк В.О., заступник директора Компаніївського технікуму

               ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

 

               Колесниченко Ю.М., директора,

               Жванія В.Г., заступник директора, Щуревський A.B. – методист

               Козелецького технікуму ветеринарної медицини Білоцерківського

               НАУ

 

               Ткаченко В.М., директор Маловисторопського коледжу Сумського

               національного аграрного університету

 

               Кириченко Г.Д., методист НМЦ

 

 

 

 

Положення розглянуто на засіданні навчально-методичної комісії із спеціальності 5.11010101 “Ветеринарна медицина”.

Протокол №1 від 27 жовтня 2011 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Загальні положення

 

1.1. Навчально-виробнича клініка ветеринарної медицини в навчальному закладі передбачена навчальним планом із спеціальності 5.11010101 “Ветеринарна медицина” і є обов’язковим його структурним підрозділом при підготовці молодших спеціалістів за фахом “Фельдшер ветеринарної медицини”.

1.2. Навчально-виробнича клініка створюється з метою набуття студентами професійних знань і вмінь зі спеціальності, оволодіння сучасними методами і формами організації праці, знаряддями праці в галузі майбутньої професійної діяльності, формування в студентів знань, стійких професійних умінь, навичок, необхідних для прийняття самостійних рішень у реальних умовах виробництва.

1.3. Навчально-виробнича клініка у своїй діяльності щодо організації навчально-виховного процесу керується Законом України “Про освіту”, з питань ветеринарної медицини Законом України “Про ветеринарну медицину”.

 

2.     Завдання навчально-виробничої клініки

 

2.1. Забезпечення проведення теоретичних, практичних і лабораторних занять, навчальної практики зі спеціальних дисциплін, курації, навчально-дослідної роботи, окремих елементів виробничої технологічної і переддипломної практики зі студентами.

2.2. Проведення профілактичних оглядів і надання допомоги в лікуванні хворих тварин в умовах клініки та за домовленістю в господарствах (за погодженням з державною службою ветеринарної медицини району за місцем знаходження закладу освіти).

2.3. Надання практичної допомоги в організації проведення навчальних практик і заходів профілактики та лікування хворих тварин, птиці та бджіл у зоні діяльності.

2.4. Проведення ветеринарних заходів щодо профілактики яловості сільськогосподарських тварин і вирощування здорового молодняку в господарствах на договірних умовах.

2.5. Організація і проведення лабораторно-клінічних досліджень тварин, птиці, патматеріалу, крові, а також дослідження кормів, передбачених навчальними програмами.

2.6. Проведення амбулаторного прийому і стаціонарного лікування хворих тварин та здійснення контролю виконання студентами робіт, передбачених

 у п. 2.1.

2.7. При наявності ліцензії здійснення підприємницької діяльності з підготовки операторів штучного осіменіння с.-г. тварин і птиці, підвищення кваліфікації фельдшерів ветеринарної медицини на замовлення служби зайнятості та інших юридичних осіб.

2.8. Проведення практичних консультаційних послуг зі спеці­альності та надання практичної допомоги суб’єктам господарювання.

2.9. Пропагування сучасних ветеринарних технологій, досяг­нень науково-технічного прогресу в тваринництві щодо впровадження їх у виробництво.

2.10.       Забезпечення відповідного рівня організації проведення всіх видів практичної підготовки студентів.

2.11.       Проведення семінарів, конференцій викладачів, студентів та ветспеціалістів з актуальних питань підготовки фахівців ветеринар­ної медицини.

2.12.       Надання допомоги спеціалістам ветеринарної медицини сільськогосподарських підприємств та населенню з питань профілактики та лікування хворих тварин.

2.13.       Проведення інших видів практичної діяльності поза межами клініки при погодженні з регіональним управлінням ветеринарної медицини.

 

3. Матеріально-технічне забезпечення навчально- виробничої клініки

3.                                                   

3.1. Навчально-виробнича клініка розміщується в приміщеннях, що належать навчальному закладу, необхідних для проведення навчальної та виробничої діяльності.

3.1.  Витрати на утримання клініки передбачаються в кошторисі навчального закладу з урахуванням бюджетних і позабюджетних коштів.

3.2.  Господарсько-побутове обслуговування навчально-виробничої клініки покладається на навчальний заклад.

3.3.  До складу навчально-виробничої клініки входять наступні об’єкти:

     навчальні манежі для проведення занять зі студентами та прийому хворих тварин;

     операційна зала;

    секційна зала та приміщення для зберігання трупів тварин і птиці;

     навчальна ветеринарна аптека;

     приміщення для утримання тварин і птиці;

      ізолятор;

      віварій;

      навчальна бойня;

      приміщення для деззасобів;

      приміщення та майданчик для кормів.

3.4. Унавчально-виробничій клініці постійно утримується достатня кількість тварин і птиці з розрахунку не менше дві-три голови кожного виду.

3.5. Навчально-виробнича ветеринарна клініка за кошти навчального закладу матеріально оснащується необхідним обладнан­ням, приладами та інструментами для виконання покладених на неї завдань.

3.6. Працівники навчально-виробничої клініки несуть відпові­дальність за збереження майна і дотримання правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 

4.        Управління навчально-виробничою клінікою

 

4.1.  Загальне керівництво навчально-виробничою клінікою здійснює завідувач, який у своїй практичній роботі керується Статутом навчального закладу, Положенням про вищий навчальний заклад, директивними та інструктивно-методичними матеріалами органів управління, посадовими обов’язками, наказами і розпорядженнями директора, рішеннями педагогічної ради та ради навчального закладу.

4.2.  Завідувач та обслуговуючий персонал навчально-виробничої клініки приймаються і звільняються з роботи наказом керівника навчального закладу, згідно з чинним законодавством.

 

5.        Права навчально-виробничої клініки ветеринарної медицини

 

5.1.  Налагоджувати зв’язки з зацікавленими організаціями, установами, підприємствами, фірмами для забезпечення функціонуван­ня клініки з виконання покладених на неї завданнь.

5.2.  Крім державного фінансування, вишукувати різні джерела фінансування для забезпечення діяльності навчально-виробничої клініки, зміцнення навчально-матеріальної бази.

 

6.        Посадова інструкція та функціональні обов’язки завідувача навчально-виробничою клінікою

 

Загальні положення

 

6.1.              Завідувач навчально-виробничою клінікою призначається і звільняється наказом директора навчального закладу - це лікар ветеринарної медицини, який має вищу освіту та практичний досвід роботи зі спеціальності на виробництві не менше 3 років.

6.2.              Завідувач навчально-виробничої клініки покликаний здій­снювати організаторську функцію щодо практичного навчання та кураторства студентів, зміцнювати навчально-матеріальну базу клініки для зазначених цілей.

6.3.              Завідувач працює безпосередньо під керівництвом керівника навчального закладу, взаємодіє в роботі з заступником директора з практичного навчання, завідувачем відділення ветеринарної медицини і разом з ними координує роботу викладачів, керівників різних видів практик в організації та проведенні практичного навчання студентів.

6.4.              При виконанні функціональних обов’язків забезпечує виконання планів роботи навчально-виробничої клініки, рішень і заходів навчального закладу, спрямованих на поліпшення організації роботи клініки, практичної підготовки студентів.

 

ОБОВ’ЯЗКИ

 

Завідувач навчально-виробничої клініки ветеринарної медицини зобов'язаний:

1. Забезпечити раціональне використання і оновлення навчально-матеріальної бази клініки.

2. Сприяти викладачам у виконанні плану практичної підготовки студентів вищого навчального закладу, розробленого заступником ди­ректора з навчально-виробничої роботи та затвердженого директором.

3. Разом з керівними особами навчального закладу здійснювати роботу щодо зміцнення та розширення матеріально-технічної бази навчально-виробничої клініки.

4. Видавати вказівки, обов’язкові для виконання техперсоналом клініки.

5. Забезпечити своєчасне планування роботи клініки та контроль за його

виконанням.

6.    Узгоджувати плани роботи з організації практичного навчання керівників практики, завідувачів кабінетів і лабораторій.

7.    Разом із заступником директора з навчально-виробничої роботи та завідувачем відділення ветеринарної медицини коорди­нувати та спрямовувати роботу викладачів з підготовки наскрізних програм практики.

8.    Організація практичної бази для проведення практик за замовленням викладачів в умовах клініки.

9.    Організація стаціонарного та амбулаторного лікування хворих тварин студентами (курація), їх індивідуального навчання під час чергувань у клініці.

10.                Організація платних ветеринарних послуг населенню.

11.                Брати участь у підсумкових конференціях за результатами виробничих практик студентів.

12.                Разом із заступником директора з навчально-виробничої роботи організовувати проведення зустрічей з випускниками та передовиками виробництва.

13.                Сприяти розвитку науково-технічної творчості та дослідної роботи студентів і викладачів, впровадженню в навчально-виховний процес педагогічного та виробничого досвіду, досягнень галузевої науки.

14.                Забезпечувати утримання, годівлю та відтворення поголів’я тварин у клініці для навчальних цілей.

15.    Забезпечувати дотримання правил охорони праці і виробничої санітарії та протипожежного захисту на робочих місцях під час проведення практичних занять.

16.    Складати річний звіт про роботу навчально-виробничої клініки та проводити облік матеріальних цінностей.

 

ПРАВА

 

Завідувач навчально-виробничої ветеринарної клініки має право:

 

1. Брати участь у роботі педагогічної ради та циклових комісій ветеринарних дисциплін.

2. Координувати роботу викладачів при проведенні практичного навчання студентів на базі клініки.

3. Вносити пропозиції для розгляду на засіданні педагогічної ради щодо поліпшення практичного навчання і дослідної роботи студентів, звітуватися за роботу.

4. Приймати на стаціонарне і амбулаторне лікування хворих тварин для навчальних цілей, проведення курації.

5. Оцінювати роботу студентів по догляду і лікуванню хворих тварин та приймати від них залік.

6. Відвідувати, аналізувати та оцінювати якість проведення практичних занять і навчальних практик студентів.

7. Подавати адміністрації навчального закладу пропозиції щодо заохочення членів колективу за активну участь у поліпшенні організації навчання та виробничої діяльності клініки або заходи впливу за допущені порушення.

8.  Мати в установленому порядку педагогічне навантаження відповідно до базової освіти.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Завідувач навчально-виробничої клініки ветеринарної медицини несе відповідальність за:

1. Своєчасну         розробку, затвердження планів роботи клініки і забезпечення їх виконання в установлені терміни, збереження майна клініки.

2. Порушення дисципліни, матеріальний збиток, завданий внаслідок неправильних дій, недбалого ставлення до своїх обов’язків відповідно до діючого законодавства.

3.  Не виконання норм охорони праці і правил пожежної безпеки.

 

ПОВИНЕН ЗНАТИ

 

1. Законодавство України про ветеринарну медицину.

2.Типову програму практики для вищих навчальних закладів по підготовці молодших спеціалістів із спеціальності 5.11010101 «Ветеринарна медицина».