Нові  надходження літератури в період

2015-2016 роки

 

Костенко В.І Технологія виробництва молока і яловичини: практикум /В.І. Костенко. –К.:Агроосвіта, 2013. -456с. ISBN 978-966- 2007-77-0

Викладено у вигляді окремих навчальних занять матеріали про виробничий і племінний облік у скотарстві, відтворення стада, вирощування молодняку, методи оцінювання й обліку молочноїі мясної продуктивності та її якості, а також способи оцінювання маточного поголів’я різних напрямів продуктивності та моделювання технологічних процесів виробництва продукції скотарства.

Для викладачів і студентів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» аграрних вищих навчальних закладів.

Основи дослідної справи: навчальний посібник/Н.В. Маценька. – К.: Аграрна освіта, 2011. -123с.

ISBN 978-966-2007-36-7

Висвітлено основи наукових досліджень з класифікацією методів досліджень і агрономічних дослідів та з розкриттям методики планування і техніки проведення досліду. Значну увагу приділено проектуванню схем дослідів, планування в них основних спостережень та обліків і статистичній обробці їх результатів.

 Драганов Б.Х., МіщенкоА.В., Борхаленко Ю.О.

Основи теплотехніки і гідравліки: Навчальний посібник/За ред. Б.Х.Драганова. – К.: Аграрна освіта, 2010.-495с.

ISBN 978-966-2007-18-3

Викладено основи гідравліки, технічної термодинаміки, теплопередачі, компресорів, вентиляторів, холодильних установок, теплових двигунів; котельні установки та теплогенератори; паливо, основи теорії горіння; розглянуто застосування тепла й холоду в агропромисловому виробництві, енергозбереження, захист навколишнього природного середовища.

Технічний сервіс в агропромисловому комплексі: навчальний посібник/ Коновалюк О.В., Кіяшко В.М., Колісник М.В. – К.: Аграрна освіта, 2013. -404с.

ISBN 978-966-2007-33-6

Викладено основи технічного сервісу тракторів, автомобілів, самохідних сільськогосподарських машин, обладнання для утримання тварин та птахів. Розглянуто питання з організації їх технічного обслуговування та діагностування технічного стану.

Експлуатація машин і обладнання: Навчальний посібник/ Ружицький М.А., Рябець В.І.,Кіяшко В.М. та ін.- К.: Аграрна освіта, 2010.-617с.

ISBN 978-966-2007-20-6

Висвітлено питання: експлуатаційні властивості машин і основи раціональногокомплектування та використання машинно-тракторних агрегатів; використання транспорту в сільському господарстві; механізація технологічних процесів виробництва сільськогосподарських культур за інтенсивними, індустріальними, грунтозахисними, ресурсозберігаючими та інноваційними технологіями; впровадження системи точного землеробства, технології No-till; плавування, організація та управління машино-тракторним парком; аналіз використання машинно-тракторного парку.

Навчальний посібник може бути використаний для студентів агрономічних і економічних спеціальностей.

Аграрна освіта України на перетині століть / за заг. ред.. М.Ф.Бойка. – К.: Аграрна освіта, 2015. – 279с.

Книга є часописом, в якому висвітлено історію створення переважної більшості аграрних ВНЗ, етапи їх розвитку, формування правової бази діяльності і наповнення новим змістом навчання залежно від вимог часу, показані організаційні засади, форми та методи управління аграрною освітою на різнях влади, узагальнені проблеми і шляхи їх усування, основні напрями подальшого функціонування аграрних навчальних закладів за сучасних умов, подальшого функціонування аграрних навчальних закладів за сучасних умов, подано коротку характеристику кожного діючого на сьогодні аграрного вищого навачльного закладу.

Розвиток професійного педагогічного компетентності викладачів вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації : наук-метод. посіб. / В.В.Олійник, О.С. Снісаренко, Н.Л. Клясен, М.П. Хоменко, В.В. Олійник, С.А. Жуковська / заг. ред. В.В. Олійник. – К.: Аграрна освіта, 2014. – 665с.

ISBN 978-966-2007-86-2

У науково-методичному посібнику розглянуто шляхи розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації, концептуальною основою якої є гуманістична освітня парадигма.

Увага авторів зосереджена на розвитку гуманістичної спрямованості викладачів, здоров’язбережувальної, комунікативної та інноваційної компетентностей.

Розміщено висловлювання вчених-педагогів з вищезазначених питань, тестові завдання для самоконтролю; запропоновані діагностичні матеріали, тренінги, міні-кейси та інші матеріали для самоосвіти та розвитку професійної педагогічної компетентності. Посібник призначений для викладачів ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації , а також може використовуватись слухачами інститутів післядипломної освіти, аспірантами та студентами педагогічних вищих навчальних закладів.

Бізнес- план розвитку сільськогосподарського підприємства: Навч. посібник/ В.І. Дробот, В.П.Мартьянов, М.Ф. Соловйов, А.В. Токар, В.Й. Шиян. – К.:Мета, 2003.-336с.: іл.

ISBN 966-7947-16-5

Викладено методичні підходи і прийоми складання бізнес-плану розвитку сільськогосподарського підприємства. Структура і зміст відповідають типовому формуляру бізнес-плану.

Навчальний посібник для підготовки фахівців економічних спеціальностей в аграрних вищих навчальних закладах ІІ-ІУ рівнів акредитації. Також розрахований на керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств, фермерів підприємців, інвесторів, викладачів аграрних вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині: навч. посіб. /Л.Є. Корнієнко, Б.М. Ярчук, Р.В.Тирсін,  Т.М. Царенко, Т.В. Сокольська. – К.: Аграрна освіта, 2013.-349с.

ISBN 978-966-2007-65-7

У навчальному посібнику розглянуті питання ветеринарного підприємства, менеджменту ветеринарних закладів та просування ветеринарних товарів та послуг на ринок.

Навчальний посібник рекомендовано для студентів навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації, які навчаються за спеціальністю «Ветеринарна медицина», також може бути корисним приватним підприємцям, керівникам приватних та державних ветеринарних закладів.

Деталі машин : підручник / {Міняйло А.В., Тіщенко Л.М., Мазоренко Д.І. та ін.}. – К.:Агроосвіта, 2013. – 448с.

ISBN 978-966-2007-28-2

Викладено сучасні методи проектування і конструювання деталей івузлів загального призначення: механічних передач, валів, осей, підшипників, муфт, пружних елементів, з’єднань тощо. Підручник відповідає програмі навчальної дисципліни «Деталі машин» для підготовки фахівців агроінженерного профілю.

Для студентів навчальних закладів ІІ-ІУ рівнів акредитації.

Господаренко Г.М.

Г 722 Агрохімія: підручник / Г.М. Господаренко .- К.: Аграрна освіта, 2013. – 406с.

ISBN 978-966-669-317-7

Висвітлено теоретичні основи живлення рослин, наведено характеристики та способи використання органічних і мінеральних добрив, хімічних меліорантів і бактеріальних препаратів, досягнення агрохімії з оптимізації агрохімічних параметрів показників родючості грунту, системи застосування добрив у сівозмінах й удобрення польових, овочевих, плодових та інших сільськогосподарських культур. Розглянуто екологічні аспекти агрохімії та особливості проведення агрохімічних досліджень.

Рекомендовано для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальностями 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» та 5.09010102 « Організація і технологія ведення фермерського господарства» у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин: навчальний посібник / О.М. Єрохіна. – К.: Аграрна освіта 2014. -431с.

ISBN 978-966-2007-60-02

Розглянуто біологічні основи паразитології, проти паразитарні заходи. Висвітлено загальні дані про комах і найпростіших та хвороби, які вони викликають.

 

Значну увагу приділено з’ясуванню специфіки постановки діагнозу на інвазійні захворювання, визначенню причин захворювання та методів боротьби і профілактики.

 

Нові надходження літератури

Кількість

Рік видання

Видавництво

1

Основи дослідницької справи Моценька Н.В.

16шт.

2011

Київ – «Агроосвіта»

2

Технологія виробництва бджільництва Разанов С

 

2010

Київ – «Агроосвіта»

3

Технологія виробництва продукції вівчарства

3шт

 

Київ – «Агроосвіта»

4

Міняйло А. Деталі машин

3шт.

2013

Київ – «Агроосвіта»

5

Акушерство Харута Г.

25шт.

2013

Київ – «Агроосвіта»

6

Агрохімія Господаренко Г.

10шт.

2013

Київ – «Агроосвіта»

7

Технічний сервіс в АПК

25шт.

2013

Київ – «Агроосвіта»

8

Третяк А. Стандартизація та нормування у землеустрої

3шт.

2013

Київ – «Агроосвіта»

9

Фармакологія Гальчинська О.

25шт.

2013

Київ – «Агроосвіта»

10

Технологія вироб. молока і яловичини Костенко В.

20шт.

2013

Київ – «Агроосвіта»

11

Патофізіологія тварин Мазуркевич А.

3шт.

2013

Київ – «Агроосвіта»

12

Менеджмент і маркетинг у вет. мед. Корнієнко Л.

15шт.

2013

Київ – «Агроосвіта»

13

Вища математика Казаковський

25шт.

2014

Київ – «Агроосвіта»

14

Технологія продуктів забою Маньковський А.

30шт.

2014

Київ – «Агроосвіта»

15

Оцінка земель Ступень М.

2шт.

2014

Київ – «Агроосвіта»

16

Цвіліховський М. Внутрішні незаразні хв... тварин

1шт

2014

Київ – «Агроосвіта»

17

Технологія вир. та переробки Бусенко О.

1шт.

2014

Київ – «Агроосвіта»

18

Єрохіна О. Паразитологія

20шт.

2014

Київ – «Агроосвіта»

19

Технологія зберігання Подпрятов

10шт.

2014

Київ – «Агроосвіта»

20

 Акушерство, гінекологія та біотах. відтворення тварин Дідус Т.

10шт.

2014

Київ – «Агроосвіта»

21

Розвиток професійної педагогічної компетентності викладачів (навч. пос.)

1шт.

2014

Київ – «Агроосвіта»

22

Взаємозамінність, стандартизація Базієвський

26шт.

2015

Київ – «Агроосвіта»

23

Довідникова книга електроенергетика Волох П.

5шт.

2014

Київ – «Агроосвіта»

24

Ремонт машин і обладнання Сідашенко

3шт.

2014

Київ –«Агроосвіта»

25

Сільськогосподарські машини

24шт.

2014

Київ –«Агроосвіта»

26

Комп’ютери і комп’ютерні технології

24шт.

2014

Київ –«Агроосвіта»

27

Основи нарисної геометрії та інженерної графіки

28шт.

2014

Київ –«Агроосвіта»

28

Анатомія с.г. тварин Ніколаєвич В.

20шт.

2014

Київ – «Агроосвіта»

29

Загальна електротехніка з основами автоматики

28шт.

2014

Київ – «Агроосвіта»

30

Трактори і автомобілі

28шт.

2014

Київ – «Агроосвіта»

31

Експлуатація

20шт.

2015

Київ – «Агроосвіта»

32

Історичний літопис . Аграрна освіта України на перетині століть

5шт.

2015

Київ – «Агроосвіта»

 

Список основної навчальної літератури для студентів Гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 

Косенчук О.Л.

Людина і світ

2011

 Шелюк І.І.

Організація і планування діяльності аграрних формувань

2011

Турченко Ф. Г.

Історія України 10кл.

2010

Полянський П.

Всесвітня історія 10кл.

2010

Ладиченко

Всісвітня історія 10кл.

2010

Кобернік С.Г.

Географія 10кл.

2010

Бевз Г.П.

Математика 10 кл.

2010

Бевз Г.П.

Геометрія 10кл

2010

Мерзляк А.Г.

Алгебра 10кл. (профільний рівень)

2010

Коршак Е.В.

Фізика

2010

Тагліна О.В.

Біологія 10кл.

2010

Семинюк Г.

Укр літ 10кл

2010

Плющ

Укр мова

2010

Гук

Соціологія

2010

Огневюк В.О.

Філософія

2010

Казановський

Вища математика

2014

 

 

  

               Списки літератури для спеціальності

                  5.08010102  “Землевпорядкування”

 

Суботський В.П.

Топографічне і землевпорядне креслення

2010

Одарюк Т.С. та ін.

Землевпорядне проектування

2010

Суботський В.П.

Дипломне проектування (навч.посібник)

2010

Ступень М.

Грошова оцінка земель і нерухомості

2014

Гальчинська О. К.

Стандартизація та нормування у землеустрої

2013

Богіра М. С.

Землевпорядне проектування

2011

Третяк А. М.

Стандартизація

2013