ВІДДІЛЕННЯ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Завідуюча відділенням:                                

Горобець Тетяна Володимирівна  

Викладачі:                                                      

                                                                     

Білявський Сергій Володимирович

                                                                      

Горобець Тетяна Володимирівна

                                                                  

Ніконенко Галина Василівна

                                                       

Пушкаренко Ірина Валеріївна

                                                                         

Салій Григорій Максимович

                                                                         

Сікорський Микола Дмитрович

                                                                         

Токар Анатолій Петрович

 

Антипов Владислав Станіславович

                                                                        

Хитрук Іван Володимирович

 

Чорновол Олександр Іполітович

 

 

 

 Освітньо-кваліфікаційний  рівень –

молодший спеціаліст

 

Спеціальність

5.10010201  «Експлуатація  та ремонт машин і обладнання  агропромислового виробництва»

Кваліфікація   «Технік – механік"

 

     Призначення  фахівця

Фахівець  підготовлений для забезпечення організації експлуатації та    ремонту   машин і  обладнання агропромислового виробництва. 

 

  РОЛЬ І МІСЦЕ ТЕХНІКА-МЕХАНІКА У  АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

         У кожного випускника школи, після отримання документу  про освіту наступає відповідальний момент – вибір майбутньої професії та вибір вищого навчального закладу, де  можна її отримати.

         Декому це зробити легко, якщо є захоплення або  мрії про ту чи іншу професію з раннього дитинства, є приклад батьків чи близьких людей; дехто має сумніви у виборі однієї з декількох омріяних, а  дехто вибирає своє  майбутнє детально вперше вивчаючи, що являє собою та чи інша  професія.  Помилятися  при цьому не можна. Адже помилка при виборі професії коштує дорого – це незадоволення у роботі і його негативний вплив  на життя людини.

         Чим більше  знає молода людина про майбутню професію, тим легше  зробити цей вибір.

         Роль і місце майбутнього техніка-механіка в експлуатації машин та обладнання аграрного виробництва неоцінимі.

         Жодна машина, обладнання чи механізм не можуть з моменту їх складання і введення  в експлуатацію працювати безмежно, так як безліч внутрішніх і зовнішніх факторів середовища викликають фізичні та хімічні зміни  у матеріалах, з яких вони виготовлені, наростаючі спрацювання робочих поверхонь, зміну  параметрів їх роботи в сторону погіршення і в кінцевому результаті неможливість їх  використання за  призначенням. Допуск роботи механізмів за межами гранично допустимих параметрів приводить до аварійних спрацювань, зламів деталей, безповоротного виходу машини чи обладнання з експлуатації.

         Тому кожний  механізм, спряження деталей машин та обладнання постійно повинні бути під контролем фахівця і своєчасно  обслуговуватись або ремонтуватися з метою відновлення параметрів їх роботи. Від того наскільки вчасно, уміло і якісно будуть виконуватись ремонтно-обслуговуючі роботи з механізмами залежить їх надійність і довговічність. Таким фахівцем є технік-механік, який має технічну підготовку і уміє працювати з механізмами. Його роботу з машинами та обладнанням можна порівняти з роботою лікаря, лише з тією різницею, що лікар лікує людей, а технік-механік лікує техніку. Але техніку-механіку це робити складніше, так як  машина  чи обладнання не говорять що і де «болить».

         В першу чергу техніку-механіку при проявах або фактичній несправності необхідно визначити  де ця  несправність та причини її виникнення. Не визначення причини несправності обов’язково приводить знову  до виникнення цієї  ж  несправності. Щоб  уміти це робити  технік-механік повинен добре знати  будову, принцип дії, можливі несправності, зовнішні прояви та причини їх виникнення, володіти навичками аналізу подій  у механізмах і у машинах, обладнанні в цілому.

         Разом з тим, технік-механік  повинен уміло використовувати засоби, технології і методики діагностування механізмів, систем, головних спряжень машин та обладнання з метою визначення головних параметрів їх стану та  можливості подальшої експлуатації чи обслуговування або ремонту.

         Важливе значення має уміння фахівця  якісно  обслуговувати та відновлювати (ремонтувати) деталі, спряження, механізми і  машини, обладнання в цілому. Від цього залежить їх довговічність, економічність та  продуктивність у роботі.

         Вінцем всієї багатогранної роботи техніка-механіка з машинами чи  обладнанням є задоволення, радість   від того, що в результаті його дій вони почали надійно працювати  як відлагоджений   годинниковий  механізм. Ця радість нерідко  викликає внутрішній  оклик «Я зміг!», «Я  це зробив!».

         Звичайно все це можливо лише тоді  коли майбутній технік-механік любить  техніку, коли його приваблюють і цікавлять будь-які механізми, коли він хоче з ними працювати, обслуговувати та  ремонтувати.

         Не менш важливе значення мають організаційні здібності  майбутнього техніка-механіка, який на базі знань, умінь та навичок в області техніки, технологій, психології, організації та менеджменту зможе організувати виробництво, експлуатацію машин та обладнання, керувати своїми підлеглими та добиватись  високих результатів у виробництві.  

Від роботи техніка-механіка залежить  якість виконуваних  робіт механізмами у  полі, на фермі, у теплицях, тощо, своєчасність виконання робі у визначенні  агротехнічні або зоотехнічні терміни, урожайність культур та продуктивність тварин, птиці та ін., адже все це є наслідком надійної, безвідмовної, якісної роботи машин,  механізмів і обладнання, якими опікується фахівець.

  Оцінку роботі фахівця з дипломом техніка-механіка можна дати  в першу чергу за зовнішніми ознаками, наприклад, у механізованій ланці: за порядком на території машинного двору, за естетичним і санітарним станом території  і приміщень, за станом зберігання машин, за зовнішнім  станом тракторів,  комбайнів, с. г. машин тощо (їх комплектність, зовнішній  вигляд, технічний стан…), за кількістю несправних машин, за якістю  виконаних робіт у полі і ін.

         Технік-механік є носієм і рушійною силою технічного прогресу в аграрному виробництві, так як механізація виробничих процесів,  впровадження нової техніки,  нових технологій, раціоналізаторська діяльність є  складовими його роботи. Чим більше знає і вміє фахівець, проявляє творчість при виконанні своїх обов’язків тим  успішнішим є аграрне виробництво.

Фахівець  повинен  знати:

   - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань

агропромислового комплексу;

   - прийоми  і методи впровадження новітніх технологій в галузях рослинництва, тваринництва, переробки  сільськогосподарської  продукції;

   - призначення,  конструкцію,  технологічні процеси роботи, параметри машин  і механізмів,  їх застосування  у сільськогосподарському  виробництві;

- шляхи забезпечення   ефективного  використання техніки і обладнання, методику підвищення їх надійності;

- організаційно-технічні заходи щодо раціонального використання паливно-мастильних матеріалів, технічних рідин, електричної енергії, а також методи бережливого  використання навколишнього середовища;

   - основні положення стандартизації, взаємозамінності деталей і агрегатів, вимоги до оформлення конструкторської та технічної документації;

   - економіку галузі, підприємства, основи  планування та управління сільськогосподарським  виробництвом, економічні методи  господарювання;

   - основи  правознавства та управлінської діяльності;

   - правила безпеки дорожнього руху,  стандарти і правила охорони праці та безпеки  життєдіяльності.   Фахівець повинен   вміти:

   - аналізувати і оцінювати стан  експлуатації  та  використання машин і обладнання агропромислового виробництва,  використання енергетичних та  матеріальних ресурсів,  стан організації і технологію  робіт, якість робіт, стан охорони праці та безпеки життєдіяльності;

   - діагностувати  технічний стан машин,  механізмів та обладнання,  дефектувати деталі, спряження,  складальні  одиниці та машини;

   - проектувати  технологічні процеси,  організувати виконання  робіт та  конструювання;

   -  планувати механізовані роботи в  рослинництві і тваринництві, ремонтній майстерні, пункті технічного обслуговування, в гаражі;

   - планувати  роботи з охорони праці та навколишнього середовища,  планувати роботу з кадрами;

   - організувати  роботу  виробничих підрозділів, роботу щодо охорони праці,  раціоналізаторську  та винахідницьку  роботу, роботу з кадрами;

   - виконувати роботи, пов’язані  з технологічними процесами;

   - складати і оформляти обліково-технічну, звітну  та іншу документацію;

   - здійснювати  оперативний контроль за якістю продукції та робіт, експлуатацією  техніки, обладнання та  устаткування;

   - використовувати  електронно-обчислювальну техніку.

  Основні  завдання та обов’язки  фахівця:

         - забезпечувати  комплексну  механізацію  виробничих процесів  у галузях рослинництва, тваринництва, переробки  сільськогосподарської продукції,  здійснювати  вибір і раціональне  комплектування машинно-тракторних  агрегатів,  раціональне  розміщення і оснащення робочих місць  і устаткування   та безпечні умови  роботи на них;

   -  організовувати  і забезпечувати  безаварійну  і надійну роботу техніки  і технологічного обладнання, їх  правильний і своєчасний  якісний ремонт, підготовку планів-графіків  технічного обслуговування і ремонту  техніки, огляд і перевірку обладнання, замовлення на централізоване  виконання технічних  обслуговувань і  капітальних ремонтів, одержання  запасних частин, інструментів  тощо. Брати участь у  прийманні  і встановленні нового обладнання, впроваджувати засоби  механізації у  трудомісткі роботи;

   - забезпечувати і проводити  налагодження роботи машин, обладнання, оцінювати якість і  ефективність  їх  роботи;

   - організовувати  і забезпечувати  виконання  механізованих робіт, операцій, процесів;

 - освоювати конструкцію  нових машин,  обладнання  і  технічних комплексів, обґрунтовувати  їх придбання, впровадження  у виробництво, формувати парк  машин для господарств і організацій та  проводити контроль якості машин,  обладнання,  вузлів,  деталей,  розробляти  і вести технічну документацію, впроваджувати  прогресивні форми організації праці, використовувати сучасну  обчислювальну техніку  і персональні комп’ютери, сприяти підвищенню  кваліфікації  членів колективу, розвивати  раціоналізаторський рух, використовувати  в роботі науково-технічні  і періодичні видання;

   - аналізувати економічні показники використання  техніки  і обладнання,  визначати економічну  ефективність  її  використання, вести первинну документацію  обліку  звітності,  визначати економічні  показники роботи підпорядкованої дільниці, впроваджувати у виробництво новітні  технології у галузях   рослинництва,  тваринництва та переробки  сільськогосподарської продукції;

   - контролювати якість ремонтних робіт і  знаходити причини браку, складати документацію на списання машин  і механізмів, непридатних для використання,  організовувати технічне обслуговування  і ремонт техніки, виконувати  слюсарні, діагностичні  і регулювальні роботи, керувати тракторами, автомобілями, сільськогосподарськими машинами,  здійснювати  заходи щодо  попередження травматизму,  професійних захворювань та охорони навколишнього середовища; виконує інженерні  розрахунки деталей машин  простих механізмів  і обладнання.

 

ПОСАДИ, НА ЯКИХ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ ТЕХНІК-МЕХАНІК АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

     Молодший спеціаліст за спеціальністю 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» відповідно до класифікатора професій ДК-003-2005 здатний виконувати професійну роботу за такими посадами:   1.Завідувач машинного двору;

 

 2.Завідувач сільськогосподарською дільницею;

 3.Завідувач майстерні;

 4.Майстер;

5.Майстер з експлуатації та ремонту машин і обладнання;

 6.Механік;

 7.Механік автомобільної колони (гаража);

 8.Механік виробництва;

 9.Механік дільниці:

10.Механік цеху;

11.Технік з механізації трудомістких  процесів;

12.Інспектор з охорони праці;

13.Інженер з безпеки руху.

14.Кваліфікований  робітник:

 - налагоджувальник  с. г. машин і тракторів;

 - слюсар з паливної апаратури;

 - слюсар з ремонту автомобілів;

 - слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і  устаткування;

 - тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва;

 - водій автотранспортних засобів;

 - користувач сучасною електронно-обчислювальною технікою (ЕОМ).